ارزیابی تغییرات اراضی و تأثیر آن بر بهره‌وری از زمین با استفاده از سنجش‌ازدور و GIS (موردمطالعه: منطقه تاج امیر - شهرستان دلفان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه سنجش‌ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

بخش کشاورزی از ارکان اصلی اقتصاد محسوب می‌شود که پیشرفت آن پیشرفت کل اقتصاد را در پی خواهد داشت. ولی عواملی همچون خرد شدن اراضی کشاورزی باعث کاهش بهره‌وری محصولات کشاورزی و نیروی کار می‌شود که در نتیجه آن اقتصاد کشاورزی و میزان تولید محصولات کشاورزی دچار وقفه و رکود خواهد شد. از این رو پژوهش حاضر با ماهیت توسعه‌ای - کاربردی و روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از داده‌های سنجش‌ازدور، مطالعه میدانی و آمارهای موجود با هدف بررسی پراکندگی اراضی کشاورزی روستای تاج امیر و تأثیر این پراکندگی بر بهره‌وری زمین‌های کشاورزی این روستا انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (سنتینل 2 و IRS_P5) نقشه کاربری اراضی با تکنیک شئ‌گرا استخراج شد و در محیط نرم‌افزار اتوکدمپ قطعات اراضی کشاورزی اصلاح شدند. با مطالعه میدانی مالکیت اراضی کشاورزی سال 1394 تعیین گردید و بر این اساس مالکیت دهه 1340 نیز مشخص شد و به نقشه اراضی کشاورزی تعمیم داده شد. سپس با استفاده از متریک‌های سرزمین میزان تغییرات و با استفاده از LCPA نوع پراکندگی و تحول اراضی به دست آمد. نتایج نشان داد که وسعت زمین‌های کشاورزی کاهش یافته و نوع تغییرات در طبقه اراضی کشاورزی نیز از نوع تجزیه‌ای است. نتایج مطالعات میدانی نیز نشان داد که عامل اصلاحات ارضی تأثیری بر پراکندگی اراضی نداشته اما عامل ارث تأثیرگذار بوده است. بدین صورت که 1735 قطعه زمین با 62 مالک در دهه 1340به 2180 قطعه با 257 مالک در سال 1394 رسیده است. همچنین بررسی آمارها حاکی از کاهش مقدار بهره‌وری است.

کلیدواژه‌ها


Agarwal, S. K. (1972). Economics of land consolidation in India. New Delhi: Chand.
Amiri, A. (2015). Land Reform in Lorestan. Master Thesis, Lorestan University. (In Farsi).
Bentley, J. (1987). Economic and ecological approaches to land fragmentation: In Defense of a Much-Aligned Phenomenon. Annual Review of Anthropology, Vol 16, 31-67.
Cicek, A. (1996). Socio-economical benefits of the land consolidation and functional analysis of its effect on the crop production value. 2nd Agriculture Economic Congress of Turkey, Cukurova University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economy, Adana.
Dovring, F., Dovring, K. (1960). Land and labor in Europe in 1900-1950. The Hague: Martinus Nyhoff.
Dhakal, B. N., Khanal, N. R. (2018). Causes and consequences of fragmentation of agricul- tural land: A case of Nawalparasi district, Nepal. Geographical Journal of Nepal, VOL 11, 95–112.
FAO. (2011). The State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture. Managing Systems at Risk. Rome and Earthscan, London. 
Gomes, E., Banos, A., Abrantes, P., Rocha, J., Kristensen, S. B. P., Busck, A. (2019). Agricultural land fragmentation analysis in a peri-urban context: From the past into the future. Ecological Indicators,  VOL 97, 380–388.
Hashemi Nasab, S. N., Jafari, R. (2018). Evaluation of Land Use Changes order to Desertification Monitoring Using Remote Sensing Techniques. VOL 5, 3, 59-74. (In Farsi).
Jha, R., Nagarajan, H. K., Prasanna, S. (2005). Land fragmentation and its implications for productivity: evidence from Southern India. SAARC Working Paper 2005/01. Australia South Asia Research Centre, RSPAS, Division of Economics, Australian National University.
King, R., Burton, S. (1982). Land fragmentation: Notes on a fundamental rural spatial problem. Progress in Human Geography, VOL 6, 4, 475-494.
Knippenberg, E., Jolliffe, D., Hoddinott, J. (2018). Land Fragmentation and Food Insecurity in Ethiopia. American Journal of Agricultural Economics, 1-21.
Lahsaizadeh, A. A. (2003). Social Changes in Rural Iran. Navid Shiraz Publications. Second Edition. (In Farsi).
Looga, J., Jürgenson, E., Sikk, K., Matveev, E., & Maasikamäe, S. (2018). Land fragmentation and other determinants of agricultural farm productivity: The case of Estonia. Land Use Policy, VOL 79, 285–292.
Lu, H., Xie, H., Yao, G. (2019). Impact of land fragmentation on marginal productivity of agricultural labor and non-agricultural labor supply: A case study of Jiangsu, China. Habitat International, VOL 83, 65–72.
Latruffe, L., Piet, L. (2014). Does land fragmentation affect farm performance? A case study from Brittany France. Agricultural Systems, VOL 129, 68–80.
McPherson, M. (1982). Land fragmentation: A selected literature review. Development Discussion Paper, 141. Cambridge, MA: Harvard Institute for International Development, Harvard University.
Mirzapour, H., Haghizadeh, A., Tahmasebipour, N., Zeinivand, H. (2019). Land Use Change Evaluation Using Geographic Information System (Case Study: Bad Avar, NoorAbad, Lorestan). Geospatail Engineering Journal, VOL 10, 3, 23-31. (In Farsi).
Mohammadyari, F., Pourkhabbaz, H. R., Aghdar, H., Tavakoly, M. (2019). Evaluation of Land Use Change Trends Using Satellite Landsat Satellite Images ETM+ and OLI Sensores (Case Study: Behbahan County). Environmental Researches, Vol 10, 19, 41-54. (In Farsi).
Niroula, G. S., Thapa, G. B. (2005). Impacts and causes of land fragmentation, and lesson learned from land consolidation in South Asia. Land Use Policy, Vol 22, 4, 358-372.
Netshipale, A. J., Oosting, S. J., Raidimi, E. N., Mashiloane, M. L., de Boer, I. J. M. (2017). Land reform in South Africa: Beneficiary participation and impact on land use in the Waterberg District. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences, VOL 83, 57–66.
Postek, P., Leń, P., Stręk, Ż. (2019). The proposed indicator of fragmentation of agricultural land. Ecological Indicators, VOL 103, 581–588. 
Rose, M., Richard, G. (2002). Land sector analysis; land market, land consolidation, and land re-adjustment component. Uganda: Rural Development Institute, The Government of the Republic of Uganda.
Rahman, S., Rahman, M. (2009). Impact of land fragmentation and resource ownership on productivity and efficiency: the case of rice producers in Bangladesh. Land Use Policy, VOL 26, 1, 95–103.
Resosudarmo, I. A. P., Tacconi, L., Sloan, S., Hamdani, F. A. U., Subarudi, Alviya, I., Muttaqin, M. Z. (2019). Indonesia’s land reform: Implications for local livelihoods and climate change. Forest Policy and Economics, VOL 108, 1–14.
Sundquist, J. L. (1988). Needed: A Political Theory for New Era of Coalition Government in United States. Political Science Quarterly, VOL 103, 4, 613-635.
Soheili, K. (1995). Effects of agricultural land dispersion on their economic productivity in Iran, case study of the Dinur region, Master's thesis, Imam Sadegh (A) University. (In Farsi).
Shahriari, R. (2005). Land Reform in Iran (1961-1971). Master Thesis, Tarbiat Moallem University. (In Farsi).
Shuhao, T. (2005). Land fragmentation and rice production: A case study of small farms in Jiangam Province, P. R. China, Unpublished PhD Thesis, Wageningen University.
Shrestha, B. (2011). Land development boom in Kathmandu Valley (Commercial Pressure on Land Issues). Kathmandu: CDS and Rome, ILC.
Statistical Center of Iran. (2016). General Census of Population and Housing. (In Farsi).
Shokati Amghani, M., Kalantari, K., Asadi, A., Shabanali Fami, H. (2019). Measuring the Rate of Fragmentation and Dispersion of Arable Lands in East Azarbaijan province, Iran. Journal of Rural Resreach, Vol 9,4, 520-535. (In Farsi).
Tagvaie, M. (1997). Introduction and temporal-local comparison of effective factors in fragmentation of agricultural land dispersion and integration problem. Scientific Research Journal of the Faculty of Literature and Humanities, 9, 1-34. (In Farsi).
Tan, S., Heerink, N., Qu, F. (2006). Land fragmentation and its driving forces in China. Land Use Policy, VOL 23, 3, 272-285.
Van Hung, P., MacAulay, G., Marsh, S. (2007). The economics of land fragmentation in the North Vietnam. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, VOL 51, 2, 195-211.
Van Dijk, T. (2003). Scenarios of Central European land fragmentation. Land Use Policy, VOL 20, 2, Pp149–158.
Wu, Z., Liu, M., Davis, J. (2005). Land Consolidation and Productivity in Chinese Household Crop Production. China Economic Review, VOL 16, 1, 28-49.