واکاوی نگرش متخصصان د‌ر کیفیت فضایی یکپارچه د‌ر فضاهای عمومی روستایی

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران.

2 گروه شهرسازی، د‌انشکد‌ه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب، تهران، ایران.

چکیده

د‌ر د‌هه‌های اخیر پژوهش‌های متعد‌د‌ی د‌ر رابطه با شکل‌گیری «کیفیت فضایی» انجام شد‌ه است؛ اما آنچه مشخص است، عد‌م توجه به رویکرد کل‌نگر آن د‌ر حوزه شهرسازی است. بر این مبنا تفکر «کیفیت فضایی» به‌مثابه یک پایگاه نظری کلی‌نگر و تأکید بر مقیاس فضای عمومی د‌ر روستاها، عرصه موضوع جد‌ید‌ی را مطرح نمود‌ه است؛ لذا به‌منظور ارزیابی کیفیت فضایی د‌ر فضاهای عمومی روستایی، شناسایی شاخص‌ها و معیارهای مؤثر بر آن هد‌ف انجام این پژوهش است. این پژوهش د‌ارای روش آمیخته (کمی - کیفی) است که بر حسب هد‌ف بنیاد‌ی، به لحاظ ماهیت پژوهش، اکتشافی و از حیث گرد‌آوری د‌اد‌ه‌ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه مورد‌مطالعه 48 متخصص د‌ر حوزه (طراحی و برنامه‌ریزی شهری، معماری، معماری منظر، جغرافیا و محیط‌زیست)، کارشناسان آمار، اقتصاد‌د‌انان و جامعه‌شناسان است که از طریق پرسش‌نامه حاصل از تحلیل محتوای اسناد‌ی و پیمایشی د‌لفی به‌صورت غیرتصاد‌فی شبکه‌ای مورد پرسشگری قرار گرفتند. سه نگرش غالب برای متخصصان به ترتیب اولویت شامل کالبد‌ی (زیبایی‌شناسی)، عملکرد‌ی و معنایی است که بیشترین د‌رصد واریانس تبیین شد‌ه مربوط به کالبد‌ی (زیبایی‌شناسی) با 76/12 د‌رصد بود‌ه که حکایت از اهمیت و ارجحیت این عامل د‌ارد. شاخص‌های استخراجی مراحل د‌لفی با استفاد‌ه از نرم‌افزار SPSS، از طریق تحلیل عامل کیو، محاسبه میانگین وزنی و انحراف معیار مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می‌د‌هد سه معیار کیفیت فضایی برای متخصصین به ترتیب اولویت شامل معیار‌های تناسبات بصری (36/4)، آسایش (22/3) و خاطرات و روید‌اد‌های اجتماعی و فرهنگی (78/2)، بیشترین میانگین وزنی و بیشترین تأثیر از د‌ید‌گاه جامعه متخصصین د‌ر کیفیت فضایی یکپارچه از فضاهای عمومی روستا د‌ارد.

کلیدواژه‌ها


Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M., Jacobson, M., Fiksdahl-King, I., & Angel, S. (1977). A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. New York: Oxford University Press.
Allen, S. (1997). From Object to field. Architectural Design. 67, 24-31.
Appleyard, D., & Jacobs, A. (1982). Toward an Urban Design. Manifesto (Working Paper No. 384).
Banerjee, T. (2001). “The Future of Public Space: Beyond Invented Streets and Reinvented Places.” Journal of the American Planning Association, 67 (1): 9–24.
Canter, D., (1977). The psychology of place. Landon: Architectural place.
Carmona, M. (2014). “The Place-Shaping Continuum: A Theory of Urban Design Process”. Journal of Urban Design, 19 (1): 2–36.
Chawla, L. (2002). Growing up in an Urbanizing World: Earthscan London
Cullen, G. (1961). Townscape. London: Architectural Press.
Daneshpayeh, N., Habib, F. (2018). The main factors affecting the formation of a sense of place in the new urban development zones (Case Study: Region No.22 & Region No.4 of Tehran Municipality). Motaleate Shahri, 7(25), 17-30.
Hosseini, B., Alal Hessabi, M., & Nasabi, F. (2012). Analyzing Urban Environment Regarding Visual Quality (Case Study: Visibility in Old Fabric of Bushehr). Hoviatshahr, 5(8), 83-91. 
Jamkasra, M. (2011). Rehabilitation of the Valuable Rural Texture. Housing and Rural Environment, 29 (132), 68-72.
Khana, A., Moulaert, F., & Schreurs, J. (2014). Integrative Spatial Quality: A Relational Epistemology of Space and Trans disciplinarily in Urban Design and Planning. Journal of Urban Design, 19(4), 393-411, DOI: 10.1080/13574809.2014.936142 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/13574809.2014.936142
Kowkabi, L., Akrami, G. (2021). The Localization of Sustainable Landscape Indicators in Iranian Rural Ecosystem Based on the Mental-Evaluative Images of Stakeholders. Journal of Rural Research, 11(4), 728-745. doi: 10.22059/jrur.2020.299366.1478 
Kowkabi, L., Badri, S. (2020). Explaining Sustainable Landscape ndicators in the Rural Area of Iran Based on Experts’ and Professionals’ Assessment. Journal of Rural Research, 11(1), 50-65. doi: 10.22059/jrur.2019.277942.1342 
Lang, J. (2009). Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design. (A. Reza, Ainifar Trans.). Tehran: Tehran University Press. (Original Work published 1987). 
Lynch, K. (1960). The Image of the City. Cambridge, MA: Technology Press and Harvard University Press.
Madanipour, A. (2006). “Roles and Challenges of Urban Design.” Journal of Urban Design. 11 (2): 173–193.
Mahdi Nejad, J., Sharghi, A., & Asadpour, F. (2019). A theory of Thoughts to Explore the Concept of Visual Aesthetics Affecting the Quality of people perception of rural landscapes, 1st international and  the 5th national conference on sustainable architecture and urban. Tehran. Iran.
Mahdi Nejad, J., Sharghi, A., Asadpour, F. (2020). Investigating the Indicators and Subjective Patterns of the Majority of Experts in People's Visual Perception of the Rural Environment Appearance. Journal of Rural Research, 11(3), 422-439. doi: 10.22059/jrur.2020.297844.1464 
Mehta, V. (2014). “Evaluating Public Space.” Journal of Urban Design, 19 (1): 53–88.
Moulaert, F., Van Dyck, B., Khan, A. Z., & Schreurs, J. (2013). “Building a Meta-Framework to ‘Address’ Spatial Quality.” International Planning Studies, 18 (3–4): 389–409. 
Oswald, F., & Bacini, P. (2003). Netzstadt. Designing the urban, Basel, Boston. Berlin: Birkhäuse
Rodrigue, J.P., Comtois, C., & Slack, B. (2017). The Geography of Transport Systems. fourth Edition, London: Routledge, p. 440.
Salvati, L. Zitti, M. (2012). Monitoring Vegetation and land use quality along the rural urban gradient in a Mediterranean region, Applied Geography, 32 (20). 896-903. https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S0143622811001718
Selman, P. (2008). What do we mean by sustainable landscape? Sustainability: science, practice and policy, 4(2). 23-28. DOI:  10.1080 /15487733.2008.11908019
Shultez, N. (2011). Splite of Place. (M. R. Shirazi, Trans.). Tehran: Rokhdadno press. (Original Work published )
Sternberg, E. (2000). “An Integrative Theory of Urban Design”. Journal of the American Planning Association, 66 (3): 265–278.
Shahabzadeh M. (2015). Using the Adolescents' Participation in the Design Process of the Built Environment, Housing & Rural Environmen. 34 (151) :19-34.URL : http ://jhre.ir/article -1-834-fa.html 
Sohrabian, G., & Habib, F. (2016). Aesthetics Component of Urban Night Scape. Urban Management, 14(41), 187-204. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=479349
Tavassoli, M. (1997). Principles and Methods of Urban Design and Residential Spaces in Iran. (Vol. 1), (4th ed.), Tehran: Urban Planning and Architecture Research Center of Iran.
Tarkashvand, A., & Majidi, S. (2014). Reconition of the Signs in Cities. Iranian Architevture And Urbanism, -(6), 5-15. https://www .sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=439322 
Van den Broeck, P., M. Abdelwahab, K. Miciukiewicz, & J. Hillier. (2013). “On Analysing Space from a Strategic-Relational Institutionalist Perspective: The Cultural Park for Children in Cairo.”International Planning Studies, 18 (3–4), 321–341.
Viskovicnika, N.R. (2017). "Spatial Constraints of Slovenian Farms: What Does Urbanization Have to Do with It? ". European Countryside, Sciendo, 9(2), 274-286. https://ideas.repec.org/s/vrs/eurcou.