تحلیل انطباق مطالعات برنامه‌ریزی روستایی با چالش‌های مناطق روستایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

مناطق روستایی از جنبه‌های بسیاری مهم بوده و برنامه‌ریزی روستایی از گرایش‌های تحصیلی در جغرافیا بوده که به‌طور خاص مطالعات مرتبط با روستا را مطالعه می‌کند. در ارتباط با این موضوع و به دلیل اهمیت پژوهش و تحقیق، انتخاب هدفمند موضوع‌ مطالعات در این رشته تحصیلی می‌تواند از یک سو بخشی از نیازهای جامعه روستایی کشورمان را رفع و از سوی دیگر به عوامل سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های مرتبط در تدوین راه‌حل‌های مشکلات و مسائل موجود در این مناطق کمک کند. تحقیق به تطبیق مطالعات برنامه‌ریزی روستایی با چالش‌ها و مشکلات توسعه در مناطق روستایی پرداخت. واحد تحلیل شامل 150 پایان‌نامه ‌کارشناسی ارشد در دانشکده جغرافیا دانشگاه خوارزمی بود. برای تهیه ماتریس خودتعاملی از Ravar Matrix و برای تحلیل شبکه نیز از شاخص‌های تراکم شبکه، مرکزیت درجه، مرکزیت بینابینی، بردار ویژه و ضریب خوشه‌بندی استفاده شد. برای هم‌رخدادی واژگان کلیدی نیز از Ucinet و برای ترسیم مناسب گراف‌‌ها و شبکه‌ها، از Gephi استفاده شد. افراخته و ریاحی به‌عنوان اساتید کلیدی و مهم در شبکه علمی گروه بوده‌اند که ارتباطات علمی بیشتری نیز با اساتید گروه دارند. موضوع توسعه پایدار به‌عنوان موضوع اصلی در پایان‌نامه‌ها بوده که بیشتر موردتوجه قرار گرفته ولی موضوع موردبحث کمتر توجه شدن به بخشی از موضوعات اصلی در ابعاد آن است. تجدید حیات روستایی در بعد اقتصادی، حفظ پایدار منابع و به‌خصوص آب در بعد زیست‌محیطی و موضوع مهاجرت‌های روستایی در بعد اجتماعی از مهم‌ترین موضوعات هستند که باید مطالعات روستایی بیشتر به‌صورت موردی این موضوعات را موردبررسی قرار دهند. 

کلیدواژه‌ها


Abbasi, A., Hossain, L., & Leydesdorff, L. (2012). Betweenness centrality as a driver of preferential attachment in the evolution of research collaboration networks. Journal of Informetrics, 6(3), 403- 412. (In Persian)
Aliyu, Y., & Abba, T. (2009). Analytical study of master of library science dissertations at the University of Maiduguri, Nigeria. Library Philosophy and Practice, 24- 40.
Ashraf Vaghefi, S., Mousavi, S., Abbaspour, K., Srinivasan, R., &  Yang, H. (2014). Analyses of the impact of climate change on water resources components, drought and wheat yield in semiarid regions: Karkheh River Basin in Iran. Hydrological processes, 28(4), 2018-2032. (In Persian)
Asogwa, V. C., Wombo, A. D., & Ugwuoke, C. U. (2014). Challenges and coping strategies adopted by postgraduate students of agricultural education in thesis writing in Nigerian universities. American Journal of Operations Research, 2014. 
Bae, J., Chung, Y., & Ko, H. (2021). Analysis of efficiency in public research activities in terms of knowledge spillover: focusing on earthquake R&D accomplishments. Natural Hazards, 1- 16.
Baffoe, G. (2020). Rural-urban studies: A macro analyses of the scholarship terrain’, Habitat International. Elsevier, 98, 102156.
Bornmann, L. (2015). Alternative metrics in scientometrics: A meta-analysis of research into three altmetrics. Scientometrics, 103(3), 1123- 1144.
Chiu, W. T., & Ho, Y. S. (2007). Bibliometric analysis of tsunami research. Scientometrics, 73(1), 3-17.
Claudius, K. S. (2016). Challenges of writing theses and dissertation among postgraduate student in Tanzanian higher learning institutions. International Journal of Research Studies in Education, 5(3), 71- 80.
Cyranoski, D., Gilbert, N., Ledford, H., Nayar, A., & Yahia, M. (2011). ‘Education: the PhD factory’, Nature news. Nature Publishing Group, 472(7343), 276–279.
Ebrahimniya, V., Habibi, S. S., Hosseini Rezaei, S. R. (2021). Analysis of Master Theses in Urban and Regional Planning at Shahid Beheshti University (2016-2017) from the Perspective of Scientometrics and Its Comparison with Challenges Related to this Field in Iran, Scientific Research Journal, Azadeh Published Articles, 2021. (In Persian)
Ellegaard, O., & Wallin, J. A. (2015). The bibliometric analysis of scholarly production: How great is the impact?, Scientometrics. Springer, 105(3), 1809– 1831.
Emmer, A. (2018). GLOFs in the WOS: Bibliometrics, geographies and global trends of research on glacial lake outburst floods (Web of Science, 1979–2016), Natural Hazards and Earth System Sciences. Copernicus GmbH, 18(3), 813– 827.
Feli, S., Siddiqui, H., Pezeshki Rad, Gh., Mirzaei, A. (2011). Challenges of Rural Communities in Iran to Achieve Sustainable Development, Journal of Rural and Development, 13(4), 97- 128. (In Persian)
Firoozabadi, S. A., Piri, S., Hosseini, S. R. Salmanvandi, S. (2014). A Study of Master's and Doctoral Theses in Fields Related to Rural Issues at the University of Tehran (2000-2011), Rural-Urban Local Development (Rural Development), 5(1), 88- 67. (In Persian)
Gall, M., Nguyen, K. H., & Cutter, S. L. (2015). Integrated research on disaster risk: Is it really integrated?, International journal of disaster risk reduction. Elsevier, 12, 255– 267.
Gould, J. (2015). How to build a better PhD, Nature News, 528(7580), 22.
Han, Y. J., & Park, Y. (2006). Patent network analysis of inter-industrial knowledge flows: The case of Korea between traditional and emerging industries. World Patent Information, 28(3), 235-247.
Huang, Y., Li, F., & Xie, H. (2020). A scientometrics review on farmland abandonment research, Land. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 9(8), 263.
Karim, M. H., Toulabi Nejad, M. (2022). Agricultural Revitalization Strategies for Rural Revitalization, Journal of Space Economics and Rural Development, 10(4), 17- 42. (In Persian)
Krauss, J. (2007). Journal self-citation rates in ecological sciences. Scientometrics, 73(1), 79- 89.
Liu, W., Hu, G., & Tang, L. (2018). Missing author address information in Web of Science—An explorative study, Journal of Informetrics. Elsevier, 12(3), 985– 997.
Liu, X., Zhan, F. B., Hong, S., Niu, B., & Liu, Y. (2012). A bibliometric study of earthquake research: 1900–2010. Scientometrics, 92(3), 747- 765.
Liu, Z. (2005). Visualizing the intellectual structure in urban studies: A journal co-citation analysis (1992-2002). Scientometrics, 62(3), 385- 402.
Mao, G., Huang, N., Chen, L., & Wang, H. (2018). Research on biomass energy and environment from the past to the future: A bibliometric analysis, Science of The Total Environment. Elsevier, 635, 1081– 1090.
Mauch, J., & Park, N. (2003). Guide to the successful thesis and dissertation: A handbook for students and faculty. CRC Press.
Merigó, J. M., & Yang, J.-B. (2017). A bibliometric analysis of operations research and management science, Omega. Elsevier, 73, 37– 48.
Mingers, J., & Leydesdorff, L. (2015). A review of theory and practice in scientometrics. European journal of operational research, 246(1), 1-19.
Morichika, N., & Shibayama, S. (2016). Use of dissertation data in science policy research, Scientometrics. Springer, 108(1), 221–241.
Niksirt, M., Badri, S. A. (2014). A Study of The Thematic Trends of Dissertations / Theses in Geography and Rural Planning (2000-2001), 55- 76. (In Persian)
Nikzad, M., Jamali, H. R., & Hariri, N. (2011). Patterns of Iranian co-authorship networks in social sciences: A comparative study. Library & information science research, 33(4), 313-319. (In Persian)
Pereira, L. S., Cordery, I., & Iacovides, I. (2009). Coping with water scarcity: Addressing the challenges. Springer Science & Business Media.
Salgado-Orellana, N., de-Luna, E. B., & Gutiérrez-Braojos, C. (2021). A scientometric study of doctoral theses on the Roma in the Iberian Peninsula during the 1977– 2018 period. Scientometrics, 126(1), 437- 458.
Salmi, N., Fadaei, G., Asareh, F. (2014). Application of Social Network Analysis Criteria in Bibliometric Evaluations, Journal of Epistemology (Library and Information Science and Information Technology), 7(25), 81-88. (In Persian)
Soheili, F., Asareh, F. (2012). A Study of the Density and Size of Social Network in the Co-Writing Network of Information Science Journals, Iranian Journal of Science and Technology Studies, 29(2), 351- 372. (In Persian)
Soheili, F., Asareh, F. (2014). Concepts of Centrality and Density in Scientific and Social Networks, National Library and Information Studies Studies, 92-108. (In Persian)
Stephan, P. (2012). How economics shapes science. Harvard University Press.
Sudhier, K. G. P., & Kumar, V. D. (2010). Scientometric study of doctoral dissertations in biochemistry in the University of Kerala, India, Library Philosophy & Practice, pp. 1– 16.
Sweileh, W. M., Huijer, H. A. S., Al-Jabi, S. W., Sa’ed, H. Z., & Sawalha, A. F. (2019). Nursing and midwifery research activity in Arab countries from 1950 to 2017. BMC health services research, 19(1), 1- 11.
Tajeri Moghadam, M., Raheli, H., Zarifian, S., & Yazdanpanah, M. (2020). The power of the health belief model (HBM) to predict water demand management: A case study of farmers’ water conservation in Iran. Journal of environmental management, 263, 110388. (In Persian)
Wang, B., Pan, S. Y., Ke, R. Y., Wang, K., & Wei, Y. M. (2014). An overview of climate change vulnerability: a bibliometric analysis based on Web of Science database. Natural hazards, 74(3), 1649- 1666.
Wang, H., Fu, Z., Lu, W., Zhao, Y., & Hao, R. (2019). Research on sulfur oxides and nitric oxides released from coal-fired flue gas and vehicle exhaust: a bibliometric analysis. Environmental Science and Pollution Research, 26(17), 17821- 17833.
Yang, S., Yuan, Q., & Dong, J. (2020). Are Scientometrics, Informetrics, and Bibliometrics Different?. Data Science and Informetrics, 1(01), 50.
Zhang, H., Huang, M., Qing, X., Li, G., & Tian, C. (2017). Bibliometric analysis of global remote sensing research during 2010–2015. ISPRS International Journal of Geo-Information, 6(11), 332.
Zhang, W., Qian, W., & Ho, Y.-S. (2009). A bibliometric analysis of research related to ocean circulation’, Scientometrics. Akadémiai Kiadó, co-published with Springer Science+ Business Media BV …, 80(2), 305–316.
Zhao, L., Tang, Z. Y., & Zou, X. (2019). Mapping the knowledge domain of smart-city research: A bibliometric and scientometric analysis. Sustainability, 11(23), 6648.
Zolghadri, S. (2019). Obstacles and Problems of Postgraduate Dissertation Writing for Zanjan University, M.Sc. Thesis, Department of Information Management (Information Science and Epistemology), Faculty of Literature and Humanities, Qom University. (In Persian)