آینده‌پژوهی ظرفیت‌های پیوند روستایی - شهری در راستای امنیت غذایی پایدار (موردمطالعه: سکونتگاه‌های روستایی حوزه جنوب شرق استان تهران)

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دکتری، گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

واکاوی وضعیت آینده ظرفیت‌های پیوند روستایی - شهری در راستای امنیت غذایی پایدار در سکونتگاه‌های روستایی در ناحیه موردمطالعه هدف پژوهش حاضر است. در این پژوهش کاربردی و توصیفی - تحلیلی، اطلاعات لازم به دو شیوه کتابخانه‌ای و پرسش‌نامه‌ای گردآوری شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها هم از نرم‌افزار میک‌مک و سناریو ویزارد بهره گرفته شد. یافته‌ها نشانگر آن است که 52 عامل به‌عنوان ظرفیت‌های بنیادی مؤثر بر وضعیت امنیت غذایی پایدار ناحیه موردمطالعه شناسایی شدند. وضعیت پراکندگی متغیرهای ظرفیت‌های پیوند روستایی - شهری در امنیت غذایی پایدار روستاهای موردمطالعه گویای وضعیت ناپایدار آن‌ها است. امتیازات نهایی و رتبه‌بندی عوامل بنیادین انجام شد. عوامل کلیدی نهایی که عبارت‌اند از نیروی کار متخصص شهری و روستایی، خدمات کشاورزی و پشتیبان تولید، نهادهای رسمی و غیررسمی شهری در تعامل با نهادهای روستایی و بخش کشاورزی که دربردارنده کارگاه‌های آموزشی، بهبود خاک، اراضی مناسب کشت، منابع آب و زیرساخت‌های انتقال و بهره‌برداری مناسب، نهادسازی هدفمند و همچنین، شکل‌گیری و گسترش فعالیت‌های غیر کشاورزی همانند صنایع تبدیلی و تکمیلی، شبکه‌های اجتماعی برای عرضه محصولات و تبادل اطلاعات، بنگاه‌های اقتصادی و اعتبارات خرد، برند سازی و بازاریابی آشکار شدند. برمبنای این عوامل چهار سناریو برای وضعیت آینده ظرفیت‌های پیوند روستایی - شهری در امنیت غذایی ناحیه موردمطالعه ارائه شد. 

کلیدواژه‌ها


Abadi, N., Techane, A., Tesfay, G., Maxwell, D., & Vaitla, B. (2018). The impact of remittances on household food security: A micro perspective from Tigray, World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), Retrieved from https://www.econstor.eu/bitstream/10419/190089/1/wp2018-040.pdf
Abalu, G. I. (1999). Food security, rural economic linkages and the creation of employment in rural areas of Southern Africa. Agrekon, 38(S1), 20-45.
Adeyemo, T. A., & Olajide, O. A. (2013). Urban rural pattern of remittances and effects on food security of rural households in Nigeria. Paper presented at International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development, Stuttgart, Germany, 17–19 September, 2013.
Benites-Lazaro, L. L., & Mello-Théry, N. A. (2019). Empowering communities? Local stakeholders’ participation in the clean development mechanism in Latin America. World development, 114, 254-266.
Biswal, A. K., & Jenamani, M. (2018). Leveraging ICT for food security: An analysis in the context of PDS in India. In Mandal, J. K., & Sinha, D. (Eds.). Social Transformation–Digital Way: 52nd Annual Convention of the Computer Society of India, CSI 2017, (pp. 376-390). Singapore, Springer.
Carney, D. (2003). Sustainable livelihoods approaches: progress and possibilities for change. Department for International Development, London.
Charaghi, M., Ghadiri Masom, M., Rezvani, M. (2016). The Role of Non-Agricultural Incomes in Food Security of Rural Households. Journal of Food Technology and Nutrition, 13(4), 71-78.
Committee on Information and Communication Technology (CICT). (2008). World summit on the information society five years on: information and communications technology for inclusive development, Economic And Social Commission For Asia And The Pacific, Retrieved from https://www.unescap.org/sites/default/files/CICT_1-E.pdf
Crush, J. (2013). Linking food security, migration and development. International Migration, 51(5), 61-75. https://doi.org/10.1111/imig.12097
Crush, J., & Caesar, M. (2016). Food remittances: Migration and food security in Africa. African Books Collective, Southern African Migration Programme (SAMP). Waterloo, Ontario, Canada.
Ebadi, N., Ahmadi, D., Sirkeci, I., & Melgar-Quiñonez, H. (2018). The impact of remittances on food security status in the Global South. Remittances Review, 3(2), 135-150. https://doi.org/10.33182/rr.v3i2.543
Ghadiri Masoum, M., Rezvani, M., Cheraghi, M. (2016). [Analysis of Factors Affecting Sustainable Food Security Rural Households: Zanjan Township (Persian)]. Journal of Rural Research, 7(4), 658-671.
Hasan, M. R., Bueno, P. B., & Corner, R. A. (2020). Strengthening, empowering and sustaining small-scale aquaculture farmers' associations. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Rome, Italy.
Hussein, K., & Suttie, D. (2016). Rural-urban linkages and food systems in sub-Saharan Africa: the rural dimension. IFAD Research series. Rome, Italy.
Jere, N. J., & Maharaj, M. S. (2017). Evaluating the influence of information and communications technology on food security. South African Journal of Information Management, 19(1), 1-7. https://doi.org/10.4102/sajim.v19i1.745
Kiambi, D. K. (2018). The use of information communication and technology in advancement of African agriculture, African Journal of Agricultural Research, 13(39), 2025-2036. http://dx.doi.org/10.5897/AJAR2018.13300
Lerner, A. M., & Eakin, H. (2011). An obsolete dichotomy? Rethinking the rural–urban interface in terms of food security and production in the global south. The Geographical Journal, 177(4), 311-320. https://doi.org/10.1111/j.1475-4959.2010.00394.x
Martin, W., & Laborde Debucquet, D. (2018). Trade: The free flow of goods and food security and nutrition. In Grote, U. (Ed.), IFPRI: Global food policy report 2018 (pp. 20-29). International Food Policy Research Institute (IFPRI).Washington, D.C., USA.
Mirvahedi, N., Shafieisabet, N., & Rahmani, B. (2021). [Investigating the Role of Rural-Urban Linkages in Empowering Farmers for Sustainable Food Security (Case Study: Rural Settlements in the Southeast of Tehran Province) (Persian)]. Journal of Rural Research, 11(4), 674-695.
Nakasone, E., & Torero, M. (2016). A text message away: ICTs as a tool to improve food security. Agricultural Economics, 47(S1), 49-59. https://doi.org/10.1111/agec.12314
Olaniyi, O. A., & Ismaila, O. K. (2016). Information and Communication Technologies (ICTs) Usage and Household Food Security Status of Maize Crop Farmers in Ondo State, Nigeria: Implications for Sustainable Development. Library Philosophy & Practice. Library Philosophy and Practice (e-journal), 1466, Retrieved from http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1446
Setyohadi, D.P.S., Utami, M.M.D., Kurnianto, M.F., & Hariono, B. (2018). Capital strategy in diversification farming efforts using SWOT Analysis. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 953, No. 1, p. 012121). IOP Publishing.
Shafieisabet, N., & Mirvahedi, N. (2021). The role of rural–urban linkages in perceived environmental effects of farmers for participation in sustainable food security plans. Agriculture & Food Security, 10(1), 1-26.
Sharma, P. (2018). Role of Civil Society Organizations in Reinforcing Rural–Urban Linkages in North-Eastern India. International journal of rural management, 14(1), 39-68.
Tacoli, C. (2006). The Earthscan Reader in Rural-Urban Linkages, United Kingdom: Earthscan.
Tawodzera, G. (2013). Rural-urban transfers and household food security in Harare’s crisis context. J Food Nutr Disord, 5(2), 2-10. http://dx.doi.org/10.4172/2324-9323.1000128
Thanh, H. X., Anh, T. T., Quang, L. T., Giang, D. T., & Phuong, D. T. T. (2013). Food security in the context of Vietnam's rural-urban linkages and climate change. IIED. London
Wijaya, Y. A., & Ishihara, K. (2018). Study of Village Autonomy and the Rural-urban Linkages Framework for Equitable Regional Development under Village Law 6/2014: A Case Study of Indragiri Hulu Regency, Riau Province, Indonesia. Policy Science, Policy Science Association Ritsumeikan University, 26(1), 93-122.