عوامل مؤثر بر تمایل خانوارهای روستایی شهرستان باغملک برای حفاظت از آب در بخش خانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 دانشجوی دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

از اصلی‌ترین عواملی که امروزه باعث تهدید توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی می‌شود، کمبود آب است یکی از دلایل اصلی کمبود آب، افزایش تقاضای آب برای فعالیت‌های خانگی به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه است. زیرا مردم نسبت به محیط‌زیست و سلامت خود آگاه‌تر شده‌اند. بنابراین نیاز به شناخت عواملی که باعث افزایش تمایل خانوارها نسبت به حفاظت از آب می‌شود، مهم است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. از این رو هدف این مقاله تبیین عوامل مؤثر بر تمایل خانوارهای روستایی جهت حفاظت از آب در بخش خانگی می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش، با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شدند. داده‌های گردآوری شده به وسیله نرم افزارهای SPSS و Amos و با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جامعه آماری این پژوهش را خانوارهای روستایی در چهار دهستان شهرستان باغملک استان خوزستان (3005N=) تشکیل دادند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 340 خانوار انتخاب شد. افراد نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از مدل معادله‌های ساختاری تحلیل مسیر نیز نشان داد، سازه‌های اثربخشی واکنش درک شده، خودکارآمدی درک شده، هنجار اخلاقی، اطلاعات و آگاهی و عادت تأثیر مثبت، مستقیم و معنی‌داری بر تمایل رفتاری خانوارهای روستایی جهت حفاظت از آب دارند و در نهایت نیز نظریه‌ی توسعه یافته انگیزش حفاظت می‌تواند 54 درصد از تغییرات متغیر تمایل رفتاری خانوارهای روستایی را نسبت به حفاظت از آب پیش‌بینی کند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402
  • تاریخ دریافت: 04 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 15 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 20 فروردین 1402