مرور نظام مند تحلیل چارچوب یکپارچه مدیریت محلی در روستاهای پیراشهری (سالهای 2010-2022)

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه جغرافیای انسانی،دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران

2 گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

امروزه مدیریت مطلوب مستلزم بهره‌مندی از ظرفیت‌های محلی و انطباق آن با نظام و سیاست‌های برنامه‌ریزی کلان است بر همین اساس رویکرد همه برنامه ریزان توجه به مدیریت محلی است، روستاهای پیراشهری و بالاخص روستایی حریم کلان‌شهرها به دلیل تأثیرپذیری از شهر باید از یک چارچوب مدیریتی کارآمد برخوردار باشد و این امر زمانی ممکن است که بتوان مدیریت‌های محلی مطلوب و مؤلفه‌های مرتبط را شناسایی نمود. مرور پژوهش‌های پیشین نشان‌دهنده ضعف چارچوب‌های موجود در تبیین چارچوب یکپارچه مدیریت محلی در مناطق روستایی است. هدف این تحقیق، توسعه یک چارچوب جامع از فراینده‌های مؤثر مدیریت محلی در روستاهای پیراشهری با رویکرد مرور نظامند است. پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی است، و با رویکرد مرور نظامند ادبیات مرتبط با مؤلفه‌های مدیریت محلی روستاهای پیراشهری را در بازه رمانی ده‌ساله، با استفاده از 3 کلیدواژه‌ مشخص و استراتژی شفاف و از پیش طراحی‌شده، از 15 پایگاه‌های اطلاعاتی، جمع‌آوری شد. پس از غربالگری و ارزیابی کیفی، تحلیل نهایی روی 20 مقاله انجام شد. با تحلیل مقاله‌ها شش مؤلفه و 60 زیر مؤلفه برای تبیین چارچوب مدیریت محلی شناسایی شد. ارزیابی مطالعات حاصل از مرور نظامند نشان داد در حوزه مدیریت محلی، یکپارچگی به‌عنوان یک اصل شناخته می‌شود و در این حوزه یکپارچگی در حوزه‌های اجرایی،ساختاری، قوانین و منابع مالی پایداری، سیاست‌گذاری، شهروندمداری و عمودی باید موردتوجه قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1402
  • تاریخ دریافت: 24 آبان 1401
  • تاریخ بازنگری: 16 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 01 تیر 1402