امکان‌سنجی تغییر کشت از برنج به لوبیا، راهکاری جهت توسعه بخش کشاورزی- روستایی در شرایط بحران خشکسالی (مورد منطقه لنجان)

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج

2 دانشگاه یاسوج، دکترای ترویج کشاورزی و توسعه روستایی

چکیده

امروزه بایستی سیاست‌های کلی کشت محصولات نامناسب تغییر نماید و به سمت محصولات بهتر حرکت نماید. لذا، با توجه به این که طبق برنامه های در دست اجرا، یکی از راهکارهای در نظر گرفته شده برای منطقه مورد مطالعه در این پژوهش، یعنی منطقه لنجان از استان اصفهان، تغییر کشت از برنج به لوبیا بوده است، هدف اصلی این پژوهش بررسی امکان (امکان سنجی) تغییر از کشت برنج به لوبیا در منطقه مذکور بود. جامعه آماری تحقیق، شامل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان لنجان، کارشناسان نظام صنفی کشاورزان شهرستان لنجان و کشاورزان شهرستان لنجان بودند. نمونه‌گیری آماری با کمک فرمول کوکران و به صورت کاملا تصادفی انجام شد که بر این اساس، 170 نفر برای انجام مطالعه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده ها نیز از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد از دیدگاه کشاورزان، عوامل تولیدی، مدیریتی و نگرشی و از دیدگاه کارشناسان، غالب عوامل شامل مزیت نسبی، زمان‌بندی، تولیدی، نگرشی، مدیریتی و زمینه‌ای، از وضعیتی در حد مطلوب و یا حتی بالاتر از آن برخوردار بودند. به این ترتیب، شرایط برای تغییر کشت از برنج به لوبیا مطلوب ارزیابی شد. بنابراین، بر اساس یافته های پژوهش، می توان گفت که به طور کلی از دید پاسخگویان، امکان تغییر کشت برنج به لوبیا با توجه به ابعاد مورد نظر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1402
  • تاریخ دریافت: 24 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 27 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 04 تیر 1402