بررسی اثرات کیفیت محیطی بر رضایت‌مندی و وفاداری در گردشگری روستایی مورد: شهرستان ایذه

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 استاد

2 استادیار دانشگاه شیراز

3 شیراز

چکیده

از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار در برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری در نواحی روستایی توجه به کیفیت محیطی این نواحی است که نقش موثری در رضایت‌مندی و به تبع آن وفاداری گردشگران ایفا می‌نماید. در این پژوهش به منظور برنامه‌ریزی برای گردشگری، به بررسی و شناخت وضعیت کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری روستایی و تبیین مهمترین عوامل کیفیت محیطی تاثیرگذار بر رضایت‌مندی و وفاداری گردشگران پرداخته شده است. روش‌ انجام پژوهش توصیفی تحلیلی مبتنی بر روش پیمایشی و اسنادی است. جامعه آماری این پژوهش از لحاظ مکانی روستاهای گردشگری واقع در شهرستان ایذه و به لحاظ جامعه مورد تحقیق شامل گردشگرانی است که به روستاهای نمونه(9 روستا) مراجعه داشته‌اند. تعداد گردشگر نمونه با استفاده از روش کوکران (جامعه نامعلوم) 450 نفر تعیین و برای هر روستا 50 نفر در نظر گرفته شده است. جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز بر اساس روش اسنادی و روش میدانی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در راستای دستیابی به اهداف پژوهش از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد وضعیت کیفیت محیطی نواحی روستایی، رضایت‌مندی و وفاداری گردشگران بالاتر از حد متوسط قرار دارد و در بین شاخص‌های کیفیت محیطی در پژوهش، شاخص کیفیت پویایی محیط بیشترین تاثیر را بر رضایت‌مندی و وفاداری گردشگران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 21 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 10 تیر 1402