تحلیل شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی عشایر قبل و بعد از اسکان در شهرستان ملارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر که به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی - تحلیلی است، به بررسی و مقایسه شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و میزان رضایت عشایر اسکان‌یافته در دو دوره زمانی قبل و بعد از اسکان پرداخته شد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه عشایر اسکان یافته و عشایر نیمه کوچنده مجموعاً با تعداد 520 خانوار بوده که بر اساس فرمول اصلاح شده کوکران 126 خانوار به عنوان حجم نمونه تعیین شد. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری در محیط نرم‌افزار Spss23 از آزمون t استیودنت استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که در مؤلفه‌های شاخص اجتماعی - فرهنگی در سطح معنی‌داری 05/0 Sig=با مقدار آماره 06/2t= تحولات مطلوبی ایجاد شده است. در شاخص اقتصادی نیز در سطح معنی‌داری 05/0 Sig=با مقدار آماره 15/2t= به واسطه به وجود آمدن تنوع منابع درآمدی، درآمد و پس‌انداز خانوارها افزایش یافته است و اسکان موجب تغییرات مثبت در وضعیت اقتصادی گردیده است. همچنین میزان تأثیر شاخص رضایت‌ در بین خانوارهای عشایری اسکان‌یافته در سطح معنی‌داری 05/0 Sig=با مقدار آماره آزمون t برابر با 97/1، مثبت است. به صورت کلی عشایر منطقه مورد مطالعه نسبت به اسکان، رضایت‌مندی اجتماعی و اقتصادی دارند، به نظر آن‌ها با این عمل آنان از انواع امکانات برخوردار و از انزوای اجتماعی- فرهنگی زندگی عشایری خارج شده‌اند. پژوهش حاضر می‌تواند الگویی جهت انجام تحقیقات آتی در زمینه جوامع عشایری و همچنین راه‌گشایی برای برنامه‌ریزان جهت تدوین برنامه‌های ساماندهی عشایر باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402
  • تاریخ دریافت: 22 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 18 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1402