ارائه مدل پارادایمی عوامل مؤثر در سبک زندگی زنان روستایی جهت مشارکت در فعالیت‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در سبک زندگی زنان روستایی جهت مشارکت در فعالیت‌های ورزشی بود. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، اکتشافی و از نظر روش، دارای ماهیتی کیفی می‌باشد. جامعه آماری شامل کارشناسان بخش ورزش روستایی، زنان روستایی فعال در ورزش، مربیان و ورزشکاران زن روستایی شهرستان اردل چهارمحال بختیاری بود. برای نمونه‌گیری از روش گلوله برفی و به صورت هدفمند استفاده گردید. داده ها به شکل میدانی و براساس مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری و بعد از انجام 17 مصاحبه به اشباع نظری رسید. روایی سوالات توسط اساتید متخصص حوزه مدیریت ورزش تأیید شد و از روش توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و از روش نظریه داده بنیاد به شیوه اشتراوس و کوربین استفاده شد. بر اساس نتایج، در مجموع 112 کد باز و 18 کد محوری شناسایی و در نهایت، 6 مقولة اصلی ایجاد شد. یافته ها نشان داد عوامل فردی، فرهنگی و اقتصادی می تواند ضمن توجه به عوامل مداخله گر و زمینه ای در نهایت موجب سلامتی و تندرستی و توسعه ارتباطات زنان روستایی شود. لذا پیشنهاد می گردد ضمن توجه به متغیرهای مذکور و با از بین بردن موانع؛ بسترها و زمینه‌های لازم برای شرکت بانوان روستایی در فعالیت‌های ورزشی فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 15 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 18 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 17 مهر 1402