الگوی فضایی میزان تاب آوری کالبدی سکونتگاه های روستایی شهرستان املش در برابر زمین لغزش

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استاد، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

میزان تابآوری کالبدی سکونتگاههای روستایی شهرستان املش در برابر زمین‌لغزش به سه روش تحلیل سلسله مراتبی، جمع وزنی و شاخص همپوشانی بررسی و با استفاده از شاخصهای آمار مکانی، الگوی فضایی میزان تاب‌آوری روستاها تعیین گردید. بدین منظور از 10 معیار شیب، فاصله از گسل، کیفیت ابنیه، مواد و مصالح، عمر ساختمان، لرزه‌خیزی، زمین‌شناسی، جهت شیب، عرض معابر و ارتفاع و از دو روش آماره I موران محلی و تحلیل نقاط داغ (G* گتیس-اورد) برای شناسایی الگوها استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان تاب‌آوری کالبدی سکونتگاه‌های روستایی در مقابل زمین‌لغزش بین تاب‌آوری خیلی کم تا خیلی زیاد متغیر بوده و روستاهای با تاب‌آوری خیلی بالا در محدوده شمال شرقی و روستاهای با تاب‌آوری خیلی پایین در محدوده شمال غربی و در بخش جلگه‌ای و کوهپایه‌ای شهرستان املش قرار دارند. در ناحیه کوهستانی شهرستان نیز روستاهای با تاب‌آوری کم و متوسط در هر سه مدل مورد بررسی قابل مشاهده بودند. در این راستا نتایج آماره I موران محلی بیانگر وجود خوشه بالا-بالا (HH) و پایین-پایین (LL) در شمال شرقی و شمال غربی ناحیه مورد مطالعه است که این الگوها در روستاهای ناحیه جلگه‌ای و کوهپایه‌ای نیز پدیدار شده-اند. اکثر روستاهای شهرستان دارای تاب‌آوری متوسط بوده و رفتار تصادفی آنها توسط دو آماره I موران محلی و تحلیل نقاط داغ مورد تایید قرار گرفت. در مجموع روستاهای با تاب-آوری بالا و پایین با الگوی خوشه‌ای بالا-بالا و پایین-پایین I موران محلی و نقاط داغ و سرد G* گتیس-اورد در سه مدل تحلیل سلسله مراتبی، جمع وزنی و شاخص همپوشانی منطبق بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 28 مرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 22 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 23 آبان 1402