تحلیل و سنجش موانع موثر بر تحقق پایداری گردشگری روستایی(مطالعه موردی: دهستان اورامان شهرستان سروآباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارجغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستائی ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور، شاغل در آموزش و پرورش استان کردستان

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مهمترین موانع موثر بر پایداری گردشگری نواحی روستائی منطقه اورامان می باشد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ نوع، توصیفی – تحلیلی و از لحاظ گردآوری اطلاعات ترکیبی از روش اسنادی و میدانی( مبتنی بر توزیع پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه نیمه ساختار یافته) می باشد. رویکرد پژوهش، تلفیقی از هر دو رویکرد کمی – کیفی می‌باشد. جامعه آماری شامل مردم محلی و آگاهان عرصه گردشگری، صاحبان خدمات و مسئولین توسعه روستایی منطقه می باشد. روش کار بدین صورت بوده که در ابتدا در بخش کیفی جهت شناسایی مهمترین موانع موثر بر پایداری گردشگری اورامان، با گروه صاحبان خدمات، متخصصان و مسئولین، با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی، مصاحبه هایی نیمه-ساختاریافته انجام و با تکنیک تئوری بنیادی تجزیه و تحلیل گردیده و در مرحله بعد با استفاده از آزمون‌های آمار استنباطی(t تک نمونه‎ای و تحلیل مسیر) موانع شناسایی شده در قالب پرسشنامه‎ای محقق ساخته و توزیع تصادفی از طرف 310 نفر از سرپرستان خانوار ساکن در روستاهای هدف گردشگری منطقه که تعداد آنها به روش کوکران از حجم جامعه به میزان 1110 نفر، تعیین گردید و نیز 60 نفر از صاحبان خدمات گردشگری، گردشگران، متخصصان و مسئولین توسعه منطقه مورد تایید قرارگرفت. نتایج پژوهش، مهمترین موانع و چالش‎های پیش‌روی پایداری گردشگری روستایی منطقه اورامان را در چهار بعد نارسایی‎های اقتصادی، نارسایی‎های اجتماعی، نارسایی‎ها و ضعف‎های بعد نهادی و نارسایی‎های کالبدی- محیطی خلاصه نمودند. در این بین، مولفه عدم توجه و نظارت مطلوب دولت با بارکلی 486/ بیشترین تاثیر را در ناپایداری گردشگری منطقه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402
  • تاریخ دریافت: 26 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 28 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 آذر 1402