سنجش آثار کیفیت خدمات سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان بر رضایتمندی صاحبان مشاغل خانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 پژوهشگر پسادکترا، گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه گیلان

3 استاد گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه گیلان

چکیده

امروزه کیفیت خدمات به ویژه در سازمان‌های دولتی برای جلب رضایت ذینفعان، تبدیل به یک موضوع با اهمیت شده است. از طرفی دیگر مشاغل خانگی از جمله بخش‌های حیاتی فعالیت‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته به شمار می‌آیند. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان کیفیت خدمات سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و تأثیر آن بر رضایتمندی صاحبان مشاغل خانگی انجام شد. روش این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها، میدانی بود. جامعه آماری این پژوهش تمام افرادی هستند که در مشاغل خانگی زیرمجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در سال 1402 به فعالیت می‌پردازند. حجم نمونه 220 نفر و روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده، ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد بود. تحلیل توصیفی داده‌های پژوهش با استفاده نرم‌افزار SPSS26 انجام گرفت. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش، با استفاده از مدل-یابی معادلات ساختاری به روش کمترین مربعات جزئی، از نرم افزار SmartPLS3 استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد میانگین متغیرهای رضایتمندی مشتری و کیفیت خدمات و ابعاد آن شامل عوامل فیزیکی (محسوس)، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، اطمینان‌دهی، همدلی از نظر پاسخگویان از حد متوسط پایین‌تر است. نتایج حاکی از آن است که تمامی ابعاد کیفیت خدمات سازمان بر کیفیت خدمات تأثیرگذار است و همچنین کیفیت خدمات سازمان بر رضایتمندی مشتری تأثیر مثبت و مستقیم دارد. با توجه به تأثیر کیفیت خدمات سازمان بر رضایتمندی مشتریان، برای ارتقای سطح کیفیت خدمات سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و همچنین بهبود رضایتمندی صاحبان مشاغل خانگی از کیفیت خدمات این سازمان پیشنهادهایی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402
  • تاریخ دریافت: 02 مرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 08 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 آذر 1402