آمایش فضایی توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان

چکیده

برنامه‌ریزی برای پایداری در گردشگری روستایی نیازمند مطالعات آمایشی پایه است. تاکنون بیش از 30 روستا در استان مرکزی بعنوان هدف گردشگری تعیین شده‌اند که نه لزوماً همگی مستعد توسعه پایدار گردشگری هستند و نه چنین امکانی منحصر به همین تعداد است. در مطالعه حاضر، بعنوان یک آمایش پایه در سیاست‌گزاری و برنامه‌ریزی گردشگری روستایی، 130 روستای مرتبط شناسایی و با طراحی کاربرگ جامعی، داده‌های موردنیاز در رابطه با موقعیت روستاها، الزامات ساختاری و انسانی گردشگری، انواع جاذبه‌ها و میراث ملموس و ناملموس قابل بهره‌‌برداری، مشاغل، محصولات و رویدادها و محرک‌ها و موانع توسعه گردشگری روستایی در سطح استان، گردآوری شد. با ملاحظه همزمان سه مقولۀ «میراث و جاذبه‌های گردشگری»، «زیرساخت‌ها و تسهیلات گردشگری» و «اشتغال و کارآفرینی گردشگری» بعنوان پیش‌نیازهای ضروری و پیامد مطلوب، چهار گروه متمایز برای برنامه‌ریزی‌های راهبردیِ گردشگری روستایی مشخص شدند. تنها ده روستا با وضعیت مطلوب در هر سه زمینه، مستعد پایداری در توسعه گردشگری بودند و در مقابل، گردشگری گزینه‌ای نامناسب برای 22 روستا و فاقد اولویت راهبردی در 48 روستای دیگر تشخیص داده شد. مهم‌تر آنکه 50 روستای برخوردار از قابلیت و اولویت برای تحقق توسعه و پایداری گردشگری نیز در سه زیرگروه متمایز با نیازمندی‌های راهبردی متفاوت در سیاست‌گزاری و برنامه‌ریزی، شناسایی و معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402
  • تاریخ دریافت: 13 دی 1402
  • تاریخ بازنگری: 14 بهمن 1402
  • تاریخ پذیرش: 30 بهمن 1402