ارزیابی روستاهای مقصد گردشگری از نظر مولفه های روستای هوشمند(مورد مطالعه: استان قم)

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 جغرافیا، ادبیات و علوم انسانی، فردوسی، مشهد، ایران

2 جغرافیا، ادبیات و علوم انسانی،فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

با توجه به نقش ویژه تکنولوژی در گردشگری، توجه به هوشمندسازی از مهمترین مباحثی است که می تواند به رشد و توسعه گردشگری کمک نماید. از آنجا که مفهوم روستای هوشمند باید توسط چندین مؤلفه پشتیبانی شود، در این مطالعه مولفه های تبیین کننده روستای هوشمند در مقاصد گردشگری مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به اینکه مهم‌ترین عامل مؤثر بر اقتصاد استان قم، صنعت گردشگری است، پژوهش حاضر به ارزیابی میزان ادراک روستاییان از مولفه های گردشگری هوشمند در 12 روستای مقصد گردشگری استان قم می پردازد. روش تحقیق مطالعه پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه و تحلیل آماری است. در این مطالعه ابعاد سنجش هوشمندی یک فضای جغرافیایی بر اساس مدل کوهن ذیل شش بعد مورد بررسی قرار گرفت. واحد تحلیل خانوارهای روستایی ساکن در روستاهای مقصد گردشگری استان قم بوده اند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 222 خانوار تعیین شد. ضریب آلفای کرونباخ 0.76 بیانگر پایایی مطلوب ابزار تحقیق است. نتایج نشان داد بر اساس ادراک روستاییان، روستاهای هدف گردشگری استان قم ازنظر مؤلفه‌های روستای هوشمند در سطح ضعیف و نامطلوبی قرار دارند، به‌طوری‌که در طیف لیکرت میانگین مولفه های اقتصاد هوشمند 1.7، مردم هوشمند 2.2، محیط هوشمند 1.8، حکمروایی هوشمند 2.3، زندگی هوشمند 1.9 و تحرک هوشمند 2.2 در سطح پایین بوده است. در مجموع میانگین توسعه هوشمند در مقاصد گردشگری روستایی شهرستان قم با 2.07 پایین تر از میانه نظری ارزیابی شد. لذا روستاهای مقصد گردشگری شهرستان قم راه درازی تا تحقق هوشمندی به معنای واقعی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403
  • تاریخ دریافت: 06 دی 1402
  • تاریخ بازنگری: 14 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 06 خرداد 1403