نویسنده = اکبریان رونیزی، سعید رضا
تعداد مقالات: 1
1. نقش شهرهای کوچک در بهبود کیفیت زندگی روستاهای پیرامون (مورد مطالعاتی: بخش رونیز- شهرستان استهبان)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 881-900

سعید رضا اکبریان رونیزی؛ مرتضی محمدپورجابری؛ فرخنده سپهوند