نویسنده = ضیاء نوشین، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شبکه سازمانی مؤثر بر خزش روستایی در سکونتگاه‌های روستایی پیرامون همدان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 454-469

عباس سعیدی؛ مصطفی طالشی؛ محمد مهدی ضیاء نوشین