اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر کرامت الله زیاری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/zayyari/
zayyariut.ac.ir

سردبیر

دکتر محمدرضا رضوانی

دانشگاه تهران، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

scholar.google.com/citations?user=j3WvavsAAAAJ&hl=en
rrezvaniut.ac.ir
021-61113039

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا رضوانی

دانشگاه تهران، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

scholar.google.com/citations?user=j3WvavsAAAAJ&hl=en
rrezvaniut.ac.ir
021-61113039

دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری

دانشگاه تربیت مدرس، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

l1l.ir/3eyz
reftekhari_rezayahoo.com
-

دکتر مصطفی طالشی

دانشگاه پیام نور، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

l1l.ir/3eyj
taleshi_moyahoo.com
-

دکتر مجتبی قدیری معصوم

دانشگاه تهران، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

l1l.ir/3eyp
mghadiriut.ac.ir
-

دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی

دانشگاه تهران، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

l1l.ir/3eyr
shmotieeut.ac.ir

دکتر محمود جمعه پور

دانشگاه علامه طباطبایی، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

l1l.ir/3eyu
mahjom43gmail.com
-

دکتر فضیله خانی

دانشگاه تهران، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

l1l.ir/3eyx
fazileh.khanigmail.com
-

دکتر موسی عنبری

جامعه شناسی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

anbariut.ac.ir

دکتر حمید شایان

جغرافیای روستایی استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

shayan34ferdowsi.um.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر محمدامین خراسانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

khorasani_maut.ac.ir

کارشناس نشریه

بهنازسادات بشیری

دانشگاه تهران

behnaz_bashiriut.ac.ir