اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر کرامت الله زیاری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/zayyari/
zayyariut.ac.ir
0000-0001-9135-4768

سردبیر

دکتر محمدرضا رضوانی

دانشگاه تهران، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

scholar.google.com/citations?user=j3WvavsAAAAJ&hl=en
rrezvaniut.ac.ir
021-61113039
0000-0003-0830-3666

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر کاظم وفاداری

برنامه ریزی گردشگری استاد بخش گردشگری مدرسه مطالعات آسیا دانشگاه آسیا پاسیفیک ژاپن

scholar.google.com/citations?user=r7-Q1NsAAAAJ&hl=en
kazemapu.ac.jp
0000-0003-0212-1490

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا رضوانی

دانشگاه تهران، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

scholar.google.com/citations?user=j3WvavsAAAAJ&hl=en
rrezvaniut.ac.ir
021-61113039
0000-0003-0830-3666

دکتر مهدی پورطاهری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

mahditmodares.ac.ir
0000-0002-6388-8823

دکتر مصطفی طالشی

دانشگاه پیام نور، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

l1l.ir/3eyj
taleshi_moyahoo.com
-
0000-0002-9228-3532

دکتر مجتبی قدیری معصوم

دانشگاه تهران، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

l1l.ir/3eyp
mghadiriut.ac.ir
-

دکتر محمود جمعه پور

دانشگاه علامه طباطبایی، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

l1l.ir/3eyu
mahjom43gmail.com
-
0000-0002-4170-5395

دکتر موسی عنبری

جامعه شناسی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

anbariut.ac.ir
0000-0001-8547-1917

دکتر حمید شایان

جغرافیای روستایی استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

shayan34ferdowsi.um.ac.ir
0000-0001-6176-7641

دکتر علیرضا دربان آستانه

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

astanealiut.ac.ir
0000-0002-7977-7116

دکتر امیرحسین علی بیگی

توسعه روستایی دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

baygi1razi.ac.ir
0000-0001-5776-1116

مدیر داخلی

دکتر محمدامین خراسانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

khorasani_maut.ac.ir
0000-0002-8591-8704

کارشناس نشریه

بهنازسادات بشیری

دانشگاه تهران

behnaz_bashiriut.ac.ir