همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

دکتر محمدامین خراسانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

khorasani_ma@ut.ac.ir

کارشناس نشریه

بهنازسادات بشیری

دانشگاه تهران

behnaz_bashiri@ut.ac.ir