سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

برای اشتراک یک ساله مبلغ 80000 ریال و برای اشتراک دو ساله مبلغ 160000 ریال به شماره حساب غیر قابل برداشت 5225382155 کد شناسه 1152 به نام دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران کد 67397 واریز نموده و تصویر فیش را ارسال فرمایید.