درگذشت ویراستار بخش انگلیسی فصلنامه پژوهش های روستایی

متاسفانه باخبر شدیم، جناب آقای حمید خادمی، از مترجمان مجرب و سرشناس کشورمان که از ابتدای تاسیس فصلنامه پژوهش های روستایی به همراه همسر محترمشان، سرکار خانم ذکائی مسئولیت ویراستاری فصلنامه را عهده دار بودند، دار فانی را وداع گفتند. ضمن تسلیت به جامعه فرهنگی ایران و خصوصا همسر گرامی ایشان، از درگاه خداوند برای بازماندگان صبر و برای آن مرحوم، آمرزش و علو درجات را مسئلت داریم.