ارتقای روستاها به شهر و نقش آن در بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی (مطالعه موردی: شهرهای فیروزآباد و صاحب در استان‌های لرستان و کردستان)

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر، توسعه شهرهای کوچک از طریق ارتقای روستاها به شهر، به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی بهبود کیفیت زندگی نواحی روستایی در ایران مورد توجه قرار گرفته است و در این مسیر طی چند دهه اخیر، تعداد زیادی از نقاط روستایی به شهر ارتقا یافته‌اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیرات ارتقای روستاها به شهر بر کیفیت زندگی ساکنان محلی،‌ از طریق مطالعه شاخص‌های ذهنی است. محدوده انجام تحقیق، شهرهای فیروزآباد در استان لرستان و صاحب در استان کردستان است، که در 10 سال گذشته از روستا به شهر ارتقا یافته‌اند. روش تحقیق؛ توصیفی ـ تحلیلی است و داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامة کنترل‌شده، جمع‌آوری شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که در مجموع، ارتقای روستا به شهر باعث بهبود چشمگیر کیفیت زندگی در شهر فیروزآباد و بهبود نسبی کیفیت زندگی در شهر صاحب شده است.

کلیدواژه‌ها