دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 351806، دی 1389 (پژوهش های روستایی)