دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 351806، زمستان 1389 (پژوهش های روستایی) 

شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های روستایی
زمستان 1389، صفحه 1-204
پژوهش های روستایی
زمستان 1389، صفحه 600-700
پژوهش های روستایی
زمستان 1389
پژوهش های روستایی
زمستان 1389