سنجش و تحلیل ویژگی‌های کارآفرینی دهیاران با تأکید بر عوامل زمینه‌ایِ مؤثر بر آن (مطالعه موردی: دهیاران روستاهای شهرستان میاندوآب)

نویسندگان

چکیده

کارآفرینی قدمتی بسیار طولانی در حیات انسانی دارد و مطالعات مربوط به آن ابتدا از سوی محافل علمی کشورهای صنعتی صورت گرفته است. با این حال، این مبحث در کشور ما به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله سنجش ویژگی‌های کارآفرینی و تأثیر عوامل زمینه‌ای آن بر دهیاران به عنوان مدیران جدید روستایی است. یافته‌های تحقیقات اخیر برای تعیین ویژگی‌های رفتاری کارآفرینان، حاکی از تنوع ویژگی‌های مذکور است. با توجه به تنوع این ویژگی‌ها، 8 ویژگی از مجموع آنها انتخاب شد و در قالب پرسش‌نامه‌ای بین 76 نفر از مدیران روستایی (دهیاران) روستاهای شهرستان میاندوآب توزیع و تحلیل گردید. نتیجة پژوهش نشان داد که در 5 ویژگی، نمره دهیاران بیش از متوسط نظری (5/2) و با شدت قوی است، و در سه ویژگی دارای ضعف است؛ و در مجموع دهیارانِ مورد بررسی میانگین کارآفرینی بالاتر از حد متوسط (07/3) دارند. همچنین با سنجش تأثیر دو متغیر سن و تحصیلات (متغیرهای زمینه‌ای) و مطالعه مطبوعات و تردد به شهر به صورت ترکیب دو متغیری، نتیجه به دست آمده نشان داد که متغیرهای ترکیبی سن ـ تحصیلات، سن ـ مطالعه مطبوعات،‌ تحصیلات ـ‌ تردد به شهر و تحصیلات ـ مطالعه مطبوعات تأثیری بر میزان کارآفرینی دهیاران ندارند؛ لیکن ترکیب متغیری سن ـ تردد به شهر با کارآفرینی دهیاران دارای رابطه معنی‌داری است.

کلیدواژه‌ها