تحلیل سازوکارهای مشارکتی به‌منظور بازسازی مسکن‌های آسیب‌دیده در روستاهای زلزله‌زده شهرستان بم

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی زمینه‌ها و عوامل تأثیرگذار بر میزان مشارکت روستاییان در روند بازسازی مسکن‌های روستایی آسیب‌دیده از زلزله سال 1382 شهرستان بم صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف آن کاربردی است، از لحاظ درجه کنترل و نظارت از نوع میدانی، و از نظر روش نیز همبستگی است و مشتمل بر 19 متغیر مستقل و یک متغیر وابسته است. جامعه آماری تحقیق، کلیه سرپرستان خانوار روستایی منطقه زلزله‌زده شهرستان بم است، به‌گونه‌ای که نمونه‌ای به حجم 156 خانوار با روش نمونه‌گیری چند‌مرحله‌ای با انتساب متناسب از بین آنها انتخاب گردید. ابزار تحقیق پرسش‌نامه است. به‌منظور سنجش روایی از روش پانل مشتمل بر کارشناسان و صاحبنظران امور مشارکت و توسعه روستایی استفاده شد و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید، . برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که میزان مشارکت روستاییان در زمینه مالی «بسیار کم»، در مورد تأمین نیروی انسانی در حد «متوسط»، و در زمینه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی نیز در حد «متوسط» است. نتایج تحلیل همبستگی بیانگر آن است که متغیرهای تحصیلات، تعداد افراد باسواد خانوار، رضامندی، انسجام اجتماعی، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، انگیزه پیشرفت، سابقه اشتغال کشاورزی، عضویت در نهادهای عمومی روستا، نوع مالکیت اراضی، استفاده از منابع اطلاعاتی، سابقه اشتغال کشاورزی، مدیریت مطلوب و هماهنگی بین نهادهای مسئول، مشوق‌ها، فعالیت شورای اسلامی روستا دارای ارتباط مثبت و معنی‌دار با متغیر وابسته تحقیق و متغیرهای وابستگی به دولت، میزان خسارت و تعداد اعضای از دست رفته خانوار دارای ارتباط منفی و معنی‌دار دارد.

کلیدواژه‌ها