نقش مهاجرت‌های روستایی در اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: متروپل اهواز)

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر کوشش شده است که به تحلیل نقش مهاجرت‌های روستایی در اسکان غیررسمی در شهر اهواز ـ متروپل منطقه‌ای استان خوزستان ـ‌ پرداخته شود. روش تحقیق ترکیبی از روش‌های اسنادی، تحلیلی و میدانی است و جامعه آماری آن را حاشیه‌نشینان شهر اهواز که تعداد آنها در سال 1385 افزون بر 120.000 نفر بوده است تشکیل می‌دهد. حجم نمونه پژوهش براساس فرمول کوکران برابر با 385 خانوار است. با استفاده از آماره‌های استنباطی پیرسون، فریدمن، تحلیل واریانس، رگرسیون خطی و روش Z به تحلیل داده‌های پژوهش پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مسئله مهاجرت‌های شهر اهواز به‌عنوان یکی از مباحث مهم جمعیتی قابل طرح است و سرنوشت آیندة شهر به روند مهاجرت‌ها بستگی خواهد داشت. توسعة بی‌رویة کالبدی و جمعیتی متروپل منطقه‌ای اهواز با مهاجرت‌های صورت گرفته به این شهر مرتبط بوده و این مهاجرت‌ها نیز با استقرار صنایع در این شهر پیوند داشته است. برطبق مدل رگرسیونی پیش‌بینی‌شده، در افق زمانی 1395 جمعیت بیکاران کلان‌شهر اهواز به 89.116 نفر خواهد رسید و لازم است که در برنامه‌ریزی‌های آتی شهر به این مقوله عنایت بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها