ارزشیابی کیفی اجرای طرح‌ هادی در روستای کرناچی شهرستان کرمانشاه ـ کاربرد نظریه بنیانی

نویسندگان

1 دانشجویان کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

بسیاری از پژوهشگران ارزشیابی، بر این باورند که طرح‌های عمران روستایی بدون نظارت و ارزشیابی، اتلاف وقت و هدررفت هزینه‌های گزاف است. طرح هادی، یکی از طرح‌های عمران روستایی است که چندین سال است در استان کرمانشاه به اجرا درآمده، اما تاکنون ارزشیابی کیفی از آن به عمل نیامده است. لذا هدف این مطالعه، ارزشیابی طرح هادی روستایی در روستای کرناچی واقع در 5 کیلومتری شهر کرمانشاه است. در این مطالعه میدانی، ضمن بهره‌گیری از نظریه بنیانی، برخی از تکنیک‌های PRA برای جمع‌آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. ترسیم نقشه اجتماعی، نمودار ون، قدم زدن عرضی و نیز استفاده از مصاحبة گروه متمرکز، از جمله تکنیک‌های مورد استفاده بودند. واکاوی داده‌ها نشان داد که مردم روستای کرناچی گرفتار مسائل و مشکلات عدیده‌ای مانند کمبود امکانات زیربنایی، ضعف مراکز خدمات‌رسانی، مسائل متعدد زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی هستند. در نهایت به منظور اعتباربخشی به نتایج این مطالعه، طی دو جلسه جداگانه با حضور اعضای شورای اسلامی روستا و کارشناسان استانداری، نتایج مورد تأیید آنان قرار گرفت. نتایج این مطالعه می‌تواند توصیه‌هایی برای برنامه‌ریزان طرح هادی در استان کرمانشاه داشته باشد؛ بدین صورت که اگر قرار باشد طرح‌های عمران روستایی به اهداف از پیش تعیین‌شدة خود برسند، مشارکت فعال روستاییان در مراحل برنامه‌ریزی و اجرای این طرح اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها