برنامه‌ریزی راهبردی نظام زیست‌محیطی روستا با تجزیه و تحلیل SWOT (مطالعه موردی: بخش گندمان، شهرستان بروجن)

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

2 دانشگاه یزد، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

تداوم بحران‌های محیط زیست، انسان را به ضرورت بازنگری در شیوة برخوردش با محیط زیست در جریان توسعه‌یافتگی واقف ساخت. بدین ترتیب با تغییر پارادایم توسعه از کلاسیک به امروزین، توسعه پایدار و از جمله مقوله‌های زیست‌محیطی به ارکان اصلی توسعه بدل شده‌اند و دستیابی به توسعه پایدار در گرو شناخت کامل از محیط زیست و منابع طبیعی و برنامه‌ریزی دقیق و راهبردی در این خصوص است. برنامه‌ریزی راهبردی از مناسب‌ترین شیوه‌ها برای دستیابی به اهداف مورد نظر به شمار می‌آید. در مقاله حاضر با توجه به هدف‌گذاری صورت گرفته برای توسعه نظام زیست‌محیطی روستا در بخش گندمان شهرستان بروجن در افق 10 ساله، برنامه‌ریزی راهبردی با تکیه بر مدل تجزیه و تحلیل SWOT مبنا قرار گرفت. در پایان به طور سیستماتیک، با در نظر داشتن نقاط ضعف و قوت (توانایی‌ها و منابع) و همچنین فرصت‌ها و تهدید‌ها (عوامل خارجی و جریانات تأثیرگذار) الگوی تهاجمی به عنوان الگوی اثربخش برای نظام زیست‌محیطی اتخاذ و راهبردها و اهداف کمی اولویت‌دار با توجه به این الگو شناخته شد و بین آنها پیوستگی برقرار گردید.

کلیدواژه‌ها