دوره و شماره: دوره 1، شماره 4 - شماره پیاپی 503203، اسفند 1389، صفحه 1-204 (پژوهش های روستایی) 
فرآیند بومی‌سازی شاخص‌های توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران

صفحه 1-41

عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ داوود مهدوی؛ مهدی پورطاهری