دوره و شماره: دوره 1، شماره 4 - شماره پیاپی 503203، زمستان 1389، صفحه 1-204 (پژوهش های روستایی) 
1. فرآیند بومی‌سازی شاخص‌های توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران

صفحه 1-41

عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ داوود مهدوی؛ مهدی پورطاهری


شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های روستایی
زمستان 1389، صفحه 1-204
پژوهش های روستایی
زمستان 1389، صفحه 600-700
پژوهش های روستایی
زمستان 1389
پژوهش های روستایی
زمستان 1389