تبیین نقش دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی در توسعة کارآفرینی روستایی (مطالعة موردی: بهاباد استان یزد)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

2 دانشگاه تهران، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده

امروزه یکی از راهبردهای مؤثر در توسعة همه‌جانبه و خودپایدار نواحی روستایی، استفاده از مشارکت و توانمندی‌های مردم، به‌ویژه روستاییان برای عمران و توسعة مناطق روستایی در تمام ابعاد آن است.در سال‌های اخیر، شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها به‌عنوان مدیریت جدید روستاها تعریف گردیده‌اند و دهیاران و شوراهای اسلامی به‌عنوان نهادهای مردمی و محلی که مدیریت روستاها را برعهده دارند، می‌توانند با سیاست‌گذاری، مدیریت و اجرای برنامه‌های مختلف آموزشی، توسعة زیرساخت‌های لازم، کمک به جذب منابع مالی و اموری از این دست، در توسعة کارآفرینی در روستاها نقش اساسی ایفا کنند و زمینه را برای توسعة کارآفرینی روستایی فراهم آورند. تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و روش انجام به‌صورت پیمایشی بوده و در گردآوری اطلاعات تحقیق از روش اسنادی و میدانی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش‌نامه و مصاحبه بوده است. جامعة آماری تحقیق شامل روستاییان، کارآفرینان و مسئولان محلی در دهستان‌های بهاباد بوده که براساس فرمول کوکران حجم نمونه 143 نفر از روستاییان و تعداد 45 نفر از مسئولان، صاحب‌نظران و کارشناسان و 30 نفر از کارآفرینان انتخاب گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق نشانگر آن است که دهیاران و شوراهای اسلامی در زمینة توسعة کارآفرینی روستایی عملکرد نسبتاً موفقی داشته و از نظر مردم فعالیت‌های کارآفرینان، مسئولان محلی، دهیاران و شوراها زمینه‌های لازم را برای توسعة کارآفرینی روستایی، از جمله زیرساخت‌های کارآفرینی، رفتار و نگرش کارآفرینانه، جذب منابع مالی و عوامل فرهنگی و اجتماعی فراهم کرده و عملکرد دهیاران و شوراها در این موارد قابل قبول بوده است و منجر به توسعة کارآفرینی روستایی شده است.

کلیدواژه‌ها