دوره و شماره: دوره 2، شماره 5 - شماره پیاپی 522466، تابستان 1390، صفحه 1-213 (پژوهش های روستایی) 
4. تبیین نقش دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی در توسعة کارآفرینی روستایی (مطالعة موردی: بهاباد استان یزد)

صفحه 93-114

سیدسعید هاشمی؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ محمدرضا رضوانی؛ سید محمد مقیمی


شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های روستایی
زمستان 1390، صفحه 1-207
پژوهش های روستایی
زمستان 1390، صفحه 1-173
پژوهش های روستایی
پاییز 1390، صفحه 1-162
پژوهش های روستایی
تابستان 1390، صفحه 1-213