دوره و شماره: دوره 2، شماره 5 - شماره پیاپی 522466، مرداد 1390، صفحه 1-213 (پژوهش های روستایی) 
تبیین نقش دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی در توسعة کارآفرینی روستایی (مطالعة موردی: بهاباد استان یزد)

صفحه 93-114

سیدسعید هاشمی؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ محمدرضا رضوانی؛ سید محمد مقیمی