تحلیل آثار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی ICT در توسعة نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

2 دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از عمده‌ترین معیارهای توسعه و پیشرفت اقتصادی و صنعتی به شمار می‌آید، به نحوی که برجنبه‌های مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی افراد و اجتماعات بشری تأثیر گذاشته است و در این میان روستاها نیز از توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر پذیرفته‌اند. هدف از این تحقیق تحلیل آثار گوناگون گسترش دفاتر ICT در روستاهای شهرستان گرگان است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش‌های میدانی و اسنادی کمک گرفته شده و براساس آن اطلاعات 20 روستا در دو گروه روستاهای برخوردار و نابرخوردار در قالب 316 پرسشنامه براساس فرمول کوکران در منطقه گردآوری شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ICT روستایی می‌تواند در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی و کالبدی آثار مثبتی بر جای نهد و تفاوت معنی‌دار در پاسخگویی روستاییان در روستاهای برخوردار و نابرخوردار مؤید این مطلب است. علاوه بر آن، نظر کارشناسان و متخصصان محلی نیز یافته‌های به دست آمده از دیدگاه روستاییان را مورد تأیید قرار می‌دهد. با توجه به یافته‌های پژوهش راهکارهای اجرایی مانند ارائة خدمات نهادهای اداری دولتی در محیط‌های روستایی از طریق دفاتر ICT روستایی، امکان برقراری ارتباط بین مدیران محلی روستایی و نهادهای اداری دولتی از طریق امکانات دفاتر ICT روستایی و نظایر اینها پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها