بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد آموزش الکترونیکی برای آموزش زنان روستایی در شهرستان ایلام

نویسندگان

1 مربی دانشگاه پیام نور ایلام

2 کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی

چکیده

امروزه زنان روستایی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را بر عهده دارند. وضعیت مشارکت زنان در ?? کشور در حال توسعه، نشان‌دهنده این است که زنان بیش از ?? درصد فعالیت‌های کشاورزی را انجام می‌دهند. با توجه به محور بودن فعالیت‌های کشاورزی در جریان توسعه اقتصادی کشور ما دارند، ارتقای سطح دانش فنی آنها برای زندگی هر چه بهتر اهمیت ویژه‌ای دارد. فراهم ساختن فناوری‌های جدید برای مناطق روستایی باعث می‌شود که زنان نیازهای آموزشی خود را برطرف سازند. بدین منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد آموزش الکترونیکی در آموزش زنان روستایی شهرستان ایلام انجام گرفته است. تحقیق از نوع کاربردی، و روش تحقیق آن همبستگی است. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود و به منظور بررسی روایی ابزار تحقیق، پرسشنامه در اختیار کارشناسان صاحب‌نظر قرار گرفت. برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز آزمون مقدماتی از طریق تکمیل ?? پرسشنامه به عمل آمد و ضریب کرونباخ آلفا ?/?? محاسبه گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل ???? نفر از زنان روستاهای شهرستان ایلام بودند که از این تعداد براساس فرمول کوکران، ??? نفر به عنوان نمونه با انتساب مناسب انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل آماری پس از استخراج داده‌ها از طریق نرم‌افزار رایانه‌ای ??SPSS صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که عوامل اجتماعی و اقتصادی مهم‌ترین عوامل مؤثر در اجرای آموزش الکترونیکی‌اند، و عوامل آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی تأثیر کمتری دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از نظر زنان روستایی، عوامل آموزشی و اجتماعی می‌توانند بیشترین تأثیر را در آموزش الکترونیکی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها