دوره و شماره: دوره 2، شماره 6 - شماره پیاپی 598432، مهر 1390، صفحه 1-162 (پژوهش های روستایی) 
راهبردهای توسعه اکوتوریسم در شهرستان مریوان

صفحه 31-54

سیدعلی بدری؛ خلیل رحمانی؛ مجید سجاسی قیداری؛ امید حسن پور


شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های روستایی
اسفند 1390، صفحه 1-207
پژوهش های روستایی
بهمن 1390، صفحه 1-173
پژوهش های روستایی
مهر 1390، صفحه 1-162
پژوهش های روستایی
مرداد 1390، صفحه 1-213