پیامدهای تداوم حضور واسطه‌های خریدار شیر در نواحی روستایی (مطالعة موردی: روستای شیشه، شهرستان اهر)

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه تهران

چکیده

در مباحث توسعه روستایی و کشاورزی، یکی از راه‌حل‌های رفع مشکل مالی کشاورزان و روستاییان همانا اعطای اعتبارات خرد است. هدف اصلی این پژوهش مطالعه و بررسی تأثیرات حضور شیرپزها به مثابه اعتباردهندگان خرد در نواحی روستایی است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش تحقیق کیفی بر مبنای نظریه بنیانی (گراندد تئوری) است. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و تئوریک (نظری) 22 نفر از تولیدکنندگان شیر به عنوان نمونه انتخاب شد. تکنیک‌های مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات شامل مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته، مشاهده مشارکتی و غیرمشارکتی و مشاهده اسناد و مدارک موجود و یادداشت‌های روزانه بود. پدیده نهایی منتج از این کنش متقابل، تغییر کنش‌های پیوسته تولیدکنندگان به کنش گسسته و انفرادی بوده است. شرایط علّی، شرایط مداخله‌گر، راهبردهای به کارگرفته شده، و پیامدهای این تغییر کنش بدین شرح‌اند.
شرایط علّی: کاهش هنجار عمل متعامل، بدبینی به شراکت، پول‌گرایی شدید، گسترش ارتباطات برون‌محلی، کاهش سطح اعتماد درون‌محلی و عدم احساس نیاز به یکدیگر به علت حضور شیرپزها؛
شرایط مداخله‌گر: اولویت‌دادن به منافع آنی و نه منافع آتی، و تحرک بالای شیرپزها؛
راهبردها: پایبندی محکم به تعهدات، پناه بردن به شیرپزها، انکار نقش خود و تأیید و تأکید بر شیرپزها، احساس ناتوانی یا کم‌توانی؛
پیامدها: توسعه‌نیافتگی روستا، تشدید وابستگی، بازتولید نابرابر، تأخیر در رسیدن به خودباوری و خوداتکایی.

کلیدواژه‌ها