راهبردهای توسعه اکوتوریسم در شهرستان مریوان

نویسندگان

1 استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

4 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

امروزه از جمله فرصت‌های جدید اقتصادی و اجتماعی و اکولوژیکی که به دلیل نیازهای جهانی به شدت در حال رشد و گسترش است، صنعت گردشگری است. کشور ایران به دلیل دارا بودن پتانسیل‌های متنوع و گسترده همواره به عنوان یکی از کانون‌های گردشگری در قلمرو سرزمینی مطرح بوده است. از همین رو، از میان فرصت‌های گردشگری موجود در کشور، جاذبه‌های طبیعی و چشم‌اندازهای بکر و آب‌و‌هوای مناسب، زمینه را برای توسعه اکوتوریسم، بیش از دیگر جنبه‌های گردشگری تقویت می‌کند. در این زمینه، انجام برنامه‌ریزی با رویکرد جدید مشارکتی و راهبردی می‌تواند یکی از شیوه‌های بهره‌برداری از این فرصت‌ها برای شهرهای میانی با پتانسیل‌های اکوتوریسم باشد. در این میان مناطق روستایی شهرستان مریوان به دلیل موقعیت جغرافیایی آن دارای پتانسیل‌های فراوان اکوتوریسم است که تاکنون به دلایل متعدد، استفاده بهینه و پایدار از این فرصت‌ها نشده است. لذا در این مطالعه براساس رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی مشارکتی و با استفاده از روش‌شناسی توصیفی - تحلیلی (تلفیقی از روش کمّی و کیفی) و به‌‌کارگیری مدل SWOT، کوشش شده است تا راهبرد اصلی برای اقدام در زمینه توسعه اکوتوریسم شهرستان مریوان از دیدگاه 50 نفر از کارشناسان و 150 نفر از مردم محلی به عنوان نمونه، شناسایی و ارائه گردد. یافته‌ها نشان می‌دهد که به منظور تقویت و توسعه اکوتوریسم پایدار در شهرستان مریوان، لازم است راهبردهای متنوعی به عنوان مجموعه‌ای راهبردی برای سیاست‌گذاری و مدیریت و برنامه‌ریزی اکوتوریسم مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها