واکاوی عملکرد شوراهای اسلامی در مسیر توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سمیرم)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه یاسوج

2 استادیار ترویج و توسعه کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده

این پژوهش با دو هدف بررسی عملکرد شوراهای اسلامی به منظور توسعة‌ پایدار روستایی و شناسایی تعیین‌کننده‌های عملکرد آنان در روستاهای شهرستان سمیرم صورت پذیرفت. برای این کار از روش پیمایش بهره گرفته شد. جامعة آماری پژوهش در برگیرندة 70 روستای دارای شورای اسلامی این شهرستان بوده، که به شیوة نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتخاب متناسب 47 روستا صورت گرفته است. آن‌گاه به مطالعه و بررسی اعضای شورای ده (سه نفر) در هر روستا پرداخته شد و در مجموع مطالعات لازم از 125 عضو شورا به عمل آمد. ابراز پژوهش، پرسشنامه‌ای بود، در بردارندة پرسش‌های باز و بسته، که روایی صوری آن تأیید گردید و پایایی آن نیز با انجام مطالعه‌ای راهنما انجام شد و مقدار آلفای کرونباخ بیش از 75/0 برای متغیرهای گوناگون به دست آمد. یافته‌ها نشان داد که عملکرد شوراهای اسلامی روستاهای مورد مطالعه در مسیر توسعة پایدار و همه‌جانبة روستا، در حد متوسطی است. فزون بر آن، وضعیت شوراهای اسلامی مورد مطالعه در ابعاد شش‌گانه عملکرد (اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و منابع، زیست‌محیطی، عمرانی و زیربنایی، ارتباط با سازمان‌ها و نهادها، و طرح‌ هادی) نیز در سطح متوسطی قرار داشت. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی حاکی از آن بود که از میان سازه‌ها و ویژگی‌های مورد مطالعه، «حمایت دولت»، «سرمایة اجتماعی اعضا»، و «مشارکت مردم در امور روستا» به عنوان عواملی تعیین‌کننده پراهمیت و معنادار در پیش‌بینی عملکرد پایدار شورای اسلامی روستایی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها