دوره و شماره: دوره 2، شماره 7 - شماره پیاپی 701297، زمستان 1390، صفحه 1-173 (پژوهش های روستایی)