دوره و شماره: دوره 2، شماره 7 - شماره پیاپی 701297، بهمن 1390، صفحه 1-173 (پژوهش های روستایی) 

شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های روستایی
اسفند 1390، صفحه 1-207
پژوهش های روستایی
بهمن 1390، صفحه 1-173
پژوهش های روستایی
مهر 1390، صفحه 1-162
پژوهش های روستایی
مرداد 1390، صفحه 1-213