دوره و شماره: دوره 2، شماره 7 - شماره پیاپی 701297، زمستان 1390، صفحه 1-173 (پژوهش های روستایی) 

شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های روستایی
زمستان 1390، صفحه 1-207
پژوهش های روستایی
زمستان 1390، صفحه 1-173
پژوهش های روستایی
پاییز 1390، صفحه 1-162
پژوهش های روستایی
تابستان 1390، صفحه 1-213