سنجش انتظارات کشاورزان از اعضای شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان اسلام‌آباد غرب)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کشاورزی، عضو مرکز پژوهشی تحقیقات توسعه اقتصادی اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

کشاورزی به دلیل کارکردهای ویژه، همواره از محورهای توسعه کشورها به شمار می‌آید. یکی از تدابیر مناسب در این زمینه، به‌کارگیری دانش‌آموختگان کشاورزی در قالب شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی است، و پایداری این طرح در درازمدت متأثر از عوامل متعددی است مانند میزان پذیرش مهندسان مشاور از سوی کشاورزان و شناخت انتظارات آنها. هدف اصلی این تحقیق توصیفی ـ پیمایشی «سنجش انتظارات کشاورزان از اعضای شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی» است. جامعه آماری این تحقیق را کشاورزان گندم‌کار تحت پوشش این نوع شرکت‌ها در شهرستان اسلام‌آباد غرب تشکیل داده‌اند. در واقع با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 290 نفر از آنها به‌عنوان نمونه ـ به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی ـ انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ای که روایی آن به وسیله گروهی از استادان و کارشناسان، و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (84/0=?) مورد تأیید قرار گرفت گردآوری شد و با نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که انتظارات کشاورزان از مهندسان ناظر در پنج مقوله رفتاری، فنی، آموزشی، مربوط به طرح و دسترسی به منابع است که از دیدگاه آنان به ترتیب انتظارات رفتاری، آموزشی، فنی، مربوط به طرح و دسترسی به منابع تحقق یافته است.

کلیدواژه‌ها