تحلیل مقایسه‌ای آثار اقتصادی گردشگری خانه‌های دوم با گردشگری روزانه بر نواحی روستایی، با رویکرد توسعه پایدار (مورد مطالعاتی: شهرستان شمیرانات، استان تهران)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

از جمله تأثیرات گردشگری بر نواحی روستایی، پیامدهای اقتصادی آن است که همواره مورد توجه صاحب‌نظران بوده است. در این زمینه، موضوع درخور تأمل همان تأثیرات اشکال و الگوهای مختلف گردشگری بر نواحی روستایی است. نواحی روستایی با توجه به موقعیت‌شان در ابعاد مکانی ‌ـ ‌فضایی دربرگیرندة انواع مختلفی از گردشگری‌ها (مذهبی، ورزشی، طبیعت‌گردی و جز اینها) هستند که بسیاری از آنها در قالب الگوهای گردشگری خانه‌های دوم و روزانه در نواحی روستایی رواج می‌یابند. این الگوها نیز هر یک با توجه به ویژگی‌های‌شان تأثیرات متفاوتی بر نواحی روستایی بر جای می‌نهند. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که: «آیا بین تأثیرات اقتصادی الگوی گردشگری خانه‌های دوم و الگوی گردشگری روزانه در نواحی روستایی شهرستان شمیرانات تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟» روش تحقیق این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مشاهده و ابزار پرسشنامه است داده‌های جمع‌آوری شده، با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که بر اساس دیدگاه ساکنان‌ محلی، تأثیرات اقتصادی گردشگری خانه‌های دوم بیشتر است و در مجموع تفاوت معناداری بین آثار اقتصادی دو الگوی مذکور وجود دارد.

کلیدواژه‌ها