دوره و شماره: دوره 2، شماره 8 - شماره پیاپی 760243، اسفند 1390، صفحه 1-207 (پژوهش های روستایی) 
تبیین رابطه رهیافت حکمروایی خوب و توسعه پایدار روستایی در مناطق روستایی استان مازندران

صفحه 1-34

عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ جلال عظیمی آملی؛ مهدی پورطاهری؛ زهرا احمدی پور


سنجش و ارزیابی پایداری حوزه روستایی کلان‌شهر تهران

صفحه 89-12

ارسطو یاری حصار؛ سیدعلی بدری؛ مهدی پورطاهری؛ حسنعلی فرجی سبکبار