ارزیابی نگرش جامعه روستایی به گردشگری، بر مبنای مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: منطقه کوهستانی رودبار قصران، شهرستان شمیران)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نگرش و حمایت جامعه محلی از گردشگری در منطقه‌ای روستایی و کوهستانی می‌پردازد. هدف اصلی این تحقیق بررسی نگرش ساکنان منطقه به گردشگری و ظرفیت‌های حمایت و مشارکت آنان و عوامل تأثیرگذار بر این نگرش، بر مبنای نظریه تبادل اجتماعی است. محدوده انجام تحقیق، بخش رودبار قصران است و جامعه آماری آن را 270 نفر از ساکنان روستایی این بخش تشکیل می‌دهند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامة کنترل‌شده، جمع‌آوری گردیده‌اند. مدل معادلات ساختاری با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای SPSS و Lisrel، برای تحلیل داده‌ها، مورد استفاده قرار گرفته است. با یافتن متغیرهای تأثیرگذار، مدل فرضی متشکل از 5 ساختار پنهان ـ مبتنی بر 9 مسیر فرضی ـ طراحی شد، که در تحلیل داده‌ها شش گویه در سطح معناداری کمتر از 05/0 تأیید شدند. این بدین معناست که اگرچه درک تأثیرات مثبت گردشگری ساختاری است که قوی‌ترین ارتباط را در تعیین نگرش و حمایت از توسعة آن دارد، اما ساختارهای دیگری نیز در این زمینه دخیل‌اند، که باید به آنها توجه شود.

کلیدواژه‌ها