تحلیل تأثیر فاصله در میزان ادغام روستاهای الحاقی به شهر (مطالعه موردی: روستاهای الحاقی در شهر کاشان)

نویسندگان

دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

از جمله پیامدهای عمده شهرنشینی شتابان همانا گسترش فضایی شهرها و ادغام روستاها و اراضی پیرامونی‌شان در آنهاست. این پدیده دربردارندة آثار متعددی برای روستا‌های ادغامی است. به نظر می‌‌رسد که آثار و تبعات اشاره شده، در روستاهای مختلف به نسبت فاصله‌شان از مرکز شهر، متفاوت باشد. در مقاله حاضر سعی شده است که آثار و پیامدهای ادغام هفت روستا در شهر کاشان به تفکیک و با توجه به فاصله آنها از مرکز شهر مورد مقایسه ‌قرار گیرد تا تفاوت‌ها و تشابه‌های این تحول در روستاهای ادغامی آشکار شود. این پژوهش که مبتنی بر روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با استفاده از مطالعات اسنادی و میدانی وسیع از جمله مصاحبه، مشاهده و تکمیل 260 پرسشنامه خانوار در روستاهای ادغامی و افراد خبره محلی و مسئولان شهرداری انجام پذیرفته است، مشخص می‌‌سازد که تفاوت عمده‌‌ای در روستاهای ادغامی وجود دارد و مهم‌ترین عامل تفاوت در میزان ادغام روستاها در شهر، فاصله روستا‌های ادغامی با مرکز شهر است.

کلیدواژه‌ها