رتبه‌بندی زمینه‌های توسعه گردشگری در نواحی روستایی، با استفاده از تاپسیس خاکستری (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان ورزقان)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

2 دانشگاه تهران، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

3 دانشگاه تهران، دکترای کارآفرینی

4 دانشگاه تبریز، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده

منابع طبیعی و جاذبه‌های گردشگری ایران گنجینه‌ای است که برای استفاده بهینه از آن باید توجه گردشگران داخلی و خارجی به جاذبه‌های روستایی گسترش یابد و روش‌های مدیریت مؤثر و کارآمد مناسب اتخاذ شود. بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های موجود در زمینه گردشگری، مانند هر فعالیت دیگری مستلزم انجام مطالعات اصولی و طرح برنامه‌های مبتنی بر تحقیقات و مدیریت علمی است. از اساسی‌ترین فعالیت‌های علمی در حوزه گردشگری، ارزیابی منابع قابل توسعه در این زمینه است. نواحی روستایی دارای منابع و جاذبه‌های فراوانی است که قابلیت سرمایه‌گذاری دارد. بنابراین برای فراهم کردن بستر مناسب سرمایه‌گذاری، شناسایی این نواحی در گام نخست ضروری است و بهترین مکانیسم برای این شناسایی به کارگیری روش‌های مختلف و دقیق علمی است. شهرستان ورزقان دارای جاذبه‌های فراوان گردشگری است که تا به حال توجه چندانی به آن نشده است، لذا با ارزیابی دقیق جاذبه‌های گردشگری و معرفی آن به سرمایه‌گذاران بخش گردشگری می‌توان شاهد شکوفایی مناطق روستایی شهرستان از نظر گردشگری بود. جامعه آماری مقاله تمام جاذبه‌های مطرح شهرستان است که سالانه گردشگران به آنجا مراجعه می‌کنند. شاخص‌های مورد بررسی با رویکرد فضایی مکانی برای ارزیابی با توجه به اسناد و منابع موجود مدنظر قرار گرفت و با استفاده از تئوری خاکستری- که یکی از روش‌های تصمیم‌گیری تحت شرایط عدم قطعیت است- با تلفیق این روش با تاپسیس به ارزیابی جاذبه‌های گردشگری، نواحی روستایی مستعد سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری شهرستان ورزقان را مشخص کرده است. براساس نتیجه به دست آمده جاذبة جنگل‌های ارسباران به عنوان بهترین گزینه بین سایر جاذبه‌ها برای سرمایه‌گذاری انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها