دوره و شماره: دوره 3، شماره 9 - شماره پیاپی 863751، بهار 1391، صفحه 1-244 (پژوهش های روستایی) 

شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1391، صفحه 1-241
پژوهش های روستایی
پاییز 1391، صفحه 1-242
پژوهش های روستایی
تابستان 1391، صفحه 1-223
پژوهش های روستایی
بهار 1391، صفحه 1-244