دوره و شماره: دوره 3، شماره 9 - شماره پیاپی 863751، خرداد 1391، صفحه 1-244 (پژوهش های روستایی)