بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی و مهارت‌های کارآفرینی مدیران محلی روستایی (مطالعه موردی دهیاران استان قزوین)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، دکترای جغرافیای شهری

چکیده

به اعتقاد کارشناسان، کارآفرینان موتورهای قدرتمند رشد اقتصادی، تولید ثروت و بهبوددهندة حتمی کیفیت، تعداد و تنوع فرصت‌های شغلی برای فقرا و روستاییان هستند. دهیاران به عنوان مدیران روستایی و صاحبان منابع و اختیارات درخور توجه، در صورت داشتن مهارت‌ها و روحیات کارآفرینی می‌توانند نقش مهمی ‌در عمران و توسعه روستایی ایفا کنند. در این راستا مطالعة حاضر با هدف سنجش مهارت‌های کارآفرینی دهیاران استان قزوین و شناسایی ارتباط بین مهارت‌های کارآفرینی دهیاران مورد مطالعه با عملکرد دهیاری‌ها و خصوصیات فردی آنها به اجرا در آمد. رویکرد غالب مطالعه، پیمایشی و جامعه آماری دهیاران استان قزوین 320 نفر بودند. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه از 125 نفر از دهیاران استان در سال 1389 که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده با انتساب اپتیمم انتخاب شده‌ بودند، گردآوری شد. برای ارزیابی روایی مقیاس از آماره آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب 77/0 حاکی از همسانی درونی مورد قبول گویه‌های مورد استفاده است. همچنین برای ارزیابی اعتبار مقیاس‌ها، از دیدگاه‌های گروهی از متخصصان استفاده شد. تحلیل داده‌ها در نرم‌‌افزار spss انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهارت کارآفرینی دهیاران مورد مطالعه در حد متوسط (24/3) است. همچنین بین مهارت‌های کارآفرینی و عملکرد دهیاری‌ها، سطح تحصیلات، میزان مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، شرکت‌ در دوره‌های آموزشی دهیاران، درآمد کارآفرین و خانوادة او و نیز میزان تعامل با نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها