بررسی توانمندی روان‌شناختی اعضای تعاونی‌های تولید روستایی استان فارس

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 استادیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

با وجود ضرورت توانمندی روانی کشاورزان برای توسعه، در مطالعات توسعه روستایی چندان کاری در این زمینه انجام نشده است. به همین دلیل توانمندی اعضای تعاونی‌های تولید روستایی به عنوان نقش‌آفرینان توسعه جوامع محلی و ملی در استان فارس از منظر توانمندی روانی و ویژگی‌های مؤثر بر آن مطالعه شدند، زیرا تشکل‌ها در این زمینه نقشی مهم دارند. بنابراین، با پیمایش و نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده و ابزار پرسشنامه، 150 کشاورز عضو تعاونی‌های تولید روستایی و 150 کشاورز غیرعضو، مصاحبه شدند. یافته‌ها نشان داد که کشاورزان اعضای تعاونی‌های مورد مطالعه توانمندی روانی مناسبی دارند، که با افزایش روحیه استقلال، عزت نفس، اعتماد به دیگران و شایستگی‌های خود، توانمندی‌شان ارتقا می‌یابد. برخی عوامل نظیر "رضایت شغلی"، "شرکت در کلاس‌های آموزشی"، "سطح ارتباطات" و "سطح تحصیلات" در میزان توانمندی مذکور تعیین‌کننده است.

کلیدواژه‌ها