دوره و شماره: دوره 3، شماره 10 - شماره پیاپی 957759، تابستان 1391، صفحه 1-223 (پژوهش های روستایی) 
5. تعارض روستاگریزی جوانان با روند توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان دیزمار غربی شهرستان جلفا)

صفحه 97-117

مجتبی قدیری معصوم؛ حبیبه یوسفی؛ محمد اکبرپور سراسکانرود؛ احمد خلیلی