دوره و شماره: دوره 3، شماره 10 - شماره پیاپی 957759، شهریور 1391، صفحه 1-223 (پژوهش های روستایی)