بررسی عوامل مؤثر بر استفاده روستاییان از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه تهران

2 استاد مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانشیار مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات به ضرورتی برای سیاست‏گذاران و برنامه‏ریزان و کارگزاران توسعه روستایی بدل شده است و انتظار می‏رود که به‌کارگیری صحیح این فناوری‏، دستاوردهای مهمی برای پیشبرد توسعه جوامع روستایی به همراه داشته باشد. براین اساس پژوهش حاضر بر آن است که به بررسی عوامل مؤثر بر استفاده روستاییان از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازد. این پژوهش بر مبنای پیمایش پرسشنامه‏ای به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی روستاییان باسواد دارای شغل کشاورزی یا دامداری بخش مرکزی شهرستان نجف‏آباد است، که از طریق نمونه‌گیری چندمرحله‌ای با انتساب متناسب به تعداد 172 نفر رسید. برای توصیف و تحلیل داده‏ها از نرم‏افزار SPSS استفاده شد. نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد تفاوت معنی‏داری بین "سطوح مختلف سواد" و "گروه‏های مختلف نگرشی (مطلوب، بینابین، نامطلوب)" در خصوص میزان استفاده از خدمات ICT وجود دارد. نتایج اولویت‌بندی میزان استفاده روستاییان از خدمات ‌ICT نشان‌‌دهنده این است که تلویزیون، پراستفاده‌ترین ابزار ICT نزد روستاییان است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که متغیرهای میزان مهارت اینترنتی و میزان نگرش به کاربری خدماتICT مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر میزان استفاده از خدمات ICT هستند.

کلیدواژه‌ها